Diensten - 14871-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Italië-Rome: Computerapparatuur

2019/S 008-014871

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Invalsi
Via Ippolito Nievo 35
Roma
00153
Italië
Contactpersoon: Simona Benedetelli
E-mail: simona.benedettelli@invalsi.it
NUTS-code: ITI43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.invalsi.it

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Ente pubblico di ricerca
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, gestione del calendario e assistenza alle somministrazioni

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Invalsi.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30230000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Avviso di gara esperita mediante procedura aperta per l'affidamento dei servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, gestione del calendario e assistenza alle somministrazioni, per le indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 Main study, OCSE PISA 2021 Field trial e IEA PIRLS 2021 Field trial — lotto: CIG: 7626146EC0.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 940 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ITI43
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servizio di supporto alla somministrazione di prove e questionari e fornitura, consegna, assistenza tecnica pc notebook, gestione del calendario e assistenza alle somministrazioni, per le indagini internazionali IEA eTIMSS 2019 Main study, OCSE PISA 2021 Field trial e IEA PIRLS 2021 Field trial — lotto: CIG: 7626146EC0.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Settanta / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
RTI Società Harpa Italia S.r.l. e Maint System S.r.l.
Roma
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
RTI Società Harpa Italia S.r.l. e Maint System S.r.l.
Via Vitorchiano 123
Roma
00189
Italië
NUTS-code: ITI43
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 940 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TAR di Lazio
Roma
Italië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019