Služby - 148744-2016

Zobrazit zhuštěný náhled

29/04/2016    S84

Česká republika-Praha: Poradenství v oblasti finančního řízení

2016/S 084-148744

Předběžné oznámení

Služby

Směrnice 2004/18/ES

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název, adresa a kontaktní místo/místa

Úřední název: Česká republika – Ministerstvo financí
Národní identifikační číslo: 00006947
Poštovní adresa: Letenská 525/15
Obec: Praha
PSČ: 118 10
Stát: Česko
Kontaktní osoba: Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1
E-mail: verejne.zakazky@mfcr.cz
Tel.: +420 257041111

Internetové adresy:

Obecná adresa veřejného zadavatele: http://www.mfcr.cz

Adresa profilu kupujícího: https://mfcr.ezak.cz/profile_display_2.html

Další informace lze získat:
na výše uvedených kontaktních místech

I.2)Druh veřejného zadavatele
Ministerstvo nebo jiný celostátní či federální orgán včetně jejich organizačních složek
I.3)Hlavní předmět činnosti
Hospodářské a finanční záležitosti
I.4)Zadání zakázky jménem jiných veřejných zadavatelů
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: ne

Oddíl II.B: Předmět zakázky (Dodávky nebo služby)

II.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:
Evaluace výsledků programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014.
II.2)Druh zakázky a místo dodávky nebo plnění
Kategorie služeb č. 11: Poradenství v oblasti řízení podniku [6] a s tím spojené služby
Ministerstvo financí ČR, Letesnká 15, Praha 1.

Kód NUTS CZ ČESKÁ REPUBLIKA,CZ01 Praha

II.3)Informace o rámcové smlouvě
Oznámení se týká uzavření rámcové smlouvy: ne
II.4)Stručný popis předmětu a rozsahu či hodnoty dodávek nebo služeb:
Evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 a Souhranná evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice.

Části zakázky

Rozdělení zakázky na části: ne
II.5)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV)

79412000 Poradenství v oblasti finančního řízení, 79419000 Hodnotící poradenské služby, 79421100 Dohled nad jinými než stavebními projekty

II.6)Předpokládané datum zahájení zadávacího řízení
II.7)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA): ano
II.8)Další informace:
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 86 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdější předpisů.
1. Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny: Realizací předmětu veřejné zakázky dojde k naplnění potřeby evaluace 14 programů financovaných z EHP a Norských fondů 2009–2014 a Souhrnné evaluace dopadu EHP a Norských fondů 2009–2014 v České republice. Zadavatel je v souladu mezinárodní dohodou povinen zajistit evaluaci všech programů v rámci finančních mechanismu a její výstupy publikovat. Zadavatel využije výsledky evaluace pro potřeby vyjednávání oblastí podpory v ČR pro další programové období FM EHP/Norska 2014–2021 (184,5 mil. EUR pro ČR)
2. Popis předmětu veřejné zakázky: Vymezení předmětu plnění VZ:
a) zpracování 14 tematických evaluačních práv (10 programů administrovaných MF, jakožto Zprostředkovatelem programu, 4 programy administrované externími subjekty jako Zprostředkovateli programu – MŠMT, NROS, OSF, DZS-NAEP);
b) zpracování Souhrnné evaluace dopadu Finančních mechanismů EHP a Norska 2009–2014 v České republice;
c) prezentace závěrů a doporučení z evaluačních práv.
3. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele: Úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky za účelem uzavření smlouvy s vybraným uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy zpracování evaluace uvedených programů. Dle mezinárodní dohody musí být tato evaluace provedena nezávislým subjektem a nemůže ji tedy zadavatel provést vlastními silami.
4. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky:
— platnost smlouvy do 31.10.2017.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky vztahující se k zakázce
III.1.1)Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují:
III.2)Podmínky účasti
III.2.1)Informace o vyhrazených zakázkách

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
VI.2)Další informace:
VI.3)Informace o obecném právním rámci
Internetové stránky veřejné správy, kde lze získat informace

Daňové právní předpisy http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Právní předpisy týkající se ochrany životního prostředí http://portal.gov.cz/portal/obcan/

Ochrana zaměstnanců a pracovní podmínky http://portal.gov.cz/portal/obcan/

VI.4)Datum odeslání tohoto oznámení:
25.4.2016