Diensten - 14910-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Isle: Reparatie en onderhoud van pompen, kleppen, kranen, metalen containers en machines

2019/S 008-014910

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
ODHAC — OPH 87
27870850800041
4 rue Robert Schuman
Isle
87170
Frankrijk
Telefoon: +33 55054207
E-mail: marches@odhac87.fr
Fax: +33 555054232
NUTS-code: FRI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.odhac.fr/

Adres van het kopersprofiel: http://odhac.e-marchespublics.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 575 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haute-Vienne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haute-Vienne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Haute-vienne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées 2019 à 2023.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 50
Prijs - Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Entretien siège social de l'ODHAC 87.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 174-394904
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3280
Perceel nr.: 1
Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iserba
79379728300013
303 rue du Chat Botté — ZAC des Malettes
Beynost
07100
Frankrijk
NUTS-code: FRI23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 171 578.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3281
Perceel nr.: 2
Benaming:

Entretiens P2 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iserba
79379728300013
303 rue du Chat Botté — ZAC des Malettes
Beynost
01700
Gabon
NUTS-code: FRI23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 141 502.50 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3282
Perceel nr.: 3
Benaming:

Entretiens P3 et P3 des ventilations mécaniques contrôlées

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Iserba
79379728300013
303 rue du Chat Botté — ZAC des Malettes
Beynost
01700
Frankrijk
NUTS-code: FRI23
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 131 060.25 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Limoges
1 cours Vergniaud
Limoges
87000
Frankrijk
Telefoon: +33 555339155
E-mail: greffe.ta-limoges@juradm.fr
Fax: +33 555339160
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif de Limoges
1 cours Vergniaud
Limoges
87100
Frankrijk
Telefoon: +33 555339155
Fax: +33 555339160
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019