Diensten - 14918-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Duitsland-Bonn: Onderzoek en experimentele ontwikkeling

2019/S 008-014918

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. – Raumfahrtmanagement
Königswinterer Str. 522-524
Bonn
53227
Duitsland
Contactpersoon: Marianne Weiss
Telefoon: +49 228447/320
E-mail: marianne.weiss@dlr.de
Fax: +49 228447/708
NUTS-code: DEA22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.dlr.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorbereitung und Durchführung einer Mission mit dem elektronischen Gassensorsystem zum medizinischen Monitoring der Crew im russischen Segment der Internationalen Raumstation

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Vorbereitung und Durchführung einer Mission mit dem elektronischen Gassensorsystem zum medizinischen Monitoring der Crew im russischen Segment der Internationalen Raumstation

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 398 420.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
Voornaamste plaats van uitvoering:

Russland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Vorbereitung und Durchführung einer Mission mit dem elektronischen Gassensorsystem zum medizinischen Monitoring der Crew im russischen Segment der Internationalen Raumstation

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 50PS1402
Benaming:

Vorbereitung und Durchführung einer Mission mit dem elektronischen Gassensorsystem zum medizinischen Monitoring der Crew im russischen Segment der Internationalen Raumstation

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Airbus Defence and Space GmbH
Friedrichshafen
Duitsland
NUTS-code: DE147
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 398 420.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabeprüfstelle des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, Referat IB&
Scharnhorststr. 34-37
Berlin
10115
Duitsland
Telefoon: +49 30186156297

Internetadres: www.bmwi.bund.de

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 22894990

Internetadres: www.bmwi.bund.de

VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019