Diensten - 14938-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Salon-de-Provence: Technische onderzoeken

2019/S 008-014938

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Mairie de Salon-de-Provence
BP 120
Salon-de-Provence
13657
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique
Telefoon: +033 0490448935
E-mail: service.marches@salon-de-provence.org
Fax: +033 0490448972
NUTS-code: FRL04

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salondeprovence.fr

Adres van het kopersprofiel: http://achatpublic.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Réalisation d’une étude de sûreté et de sécurité publique

Referentienummer: M2 18-006
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71335000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Le présent marché porte sur la réalisation d'une étude de sûreté et de sécurité publique, en accompagnement de l’élaboration du projet de renouvellement urbain du quartier des Canourgues, dans le cadre du NPNRU.

Les objets principaux de cette étude sont:

— de faire l’état des lieux des conditions de sécurité/insécurité dans le quartier et entre le quartier et ses quartiers adjacents,

— de formuler des préconisations pour améliorer les conditions de sûreté et de sécurité du quartier des Canourgues,

— d’accompagner la formulation du projet de renouvellement urbain en analysant ses conditions de sûreté et en proposant des améliorations concrètes sur le plan de la sécurité des usagers et habitants.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 19 800.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL04
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ville de Salon-de-Provence

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ce marché est un marché unique. Il est décomposé en 3 phases techniques, au sens de l’article 20 du CCAG-PI, comme suit:

— phase 1: diagnostic,

— phase 2: préconisations,

— phase 3: accompagnement opérationnel.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 60 %
Prijs - Weging: 40 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Des avenants et marchés complémentaires pourront être conclus.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Procédure inférieure aux seuils des procédures européenne (procédure adaptée).

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 18055MC00
Benaming:

Réalisation d'une étude de sûreté et de sécurité publique

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Cronos
26 rue Buisson Saint-Louis
Paris
75010
Frankrijk
NUTS-code: FR101
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 800.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Procédure inférieure aux seuils des procédures européenne (procédure adaptée).

Le contrat est consultable, sur demande, à l'adresse du pouvoir adjudicateur.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics
bd Paul Peytral
Marseille Cedex 20
13282
Frankrijk
Telefoon: +33 491156374
Fax: +33 491156190
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Marseille
22 rue Breteuil
Marseille Cedex
13281
Frankrijk
Telefoon: +33 491134813
Fax: +33 491811387
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019