Diensten - 14951-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Frankrijk-Evry: Reinigingsdiensten

2019/S 008-014951

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CAF de l'Essonne
38101653400053
6-8 rue Prométhée
Evry Cedex
91013
Frankrijk
Telefoon: +33 160911829
E-mail: achats-marches.cafevry@caf.cnafmail.fr
NUTS-code: FR104

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://meoss.fr

Adres van het kopersprofiel: http://meoss.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Organisme de droit privé en charge d'une mission de service public
I.5)Hoofdactiviteit
Sociale bescherming

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de services de nettoyage des locaux et de vitrerie des sites extérieurs de la CAF de l'Essonne

Referentienummer: Mapa 32/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestations de services de nettoyage des locaux et de vitrerie des sites extérieurs de la CAF de l'Essonne.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 137 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR104
Voornaamste plaats van uitvoering:

Différents sites sur l'Essonne.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestations de services de nettoyage des locaux et de vitrerie des sites extérieurs de la CAF de l'Essonne.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Moyens humains / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualité des prestations / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Développement durable / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 205-468180
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Mapa no 32/2018
Benaming:

Prestations de services de nettoyage des locaux et des vitreries des sites extérieurs de la CAF de l'Essonne

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 10
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 10
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Essi Jade
48970202700025
12-14 rue Courat
Paris
75020
Frankrijk
NUTS-code: FR101

Internetadres: https://www.essi-net.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Essi
32743513700036
12-14 rue Courat
Paris
75020
Frankrijk
NUTS-code: FR101

Internetadres: https://www.essi-net.com

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 137 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal de grande instance de Paris
parvis du tribunal de Paris
Paris Cedex 17
75859
Frankrijk
Telefoon: +33 144325151

Internetadres: http://ca-paris.justice.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019