Diensten - 14955-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Gniezno: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 008-014955

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Gniezno
ul. Lecha 6
Gniezno
62-200
Polen
Contactpersoon: Kinga Kokoszyńska-Tekień
Telefoon: +48 614260486
E-mail: ochronasrodowiska@gniezno.eu
Fax: +48 614260500
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.Gniezno.eu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Referentienummer: WOŚ.O.271.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Usługa odbierania odpadów komunalnych obejmuje wszystkie nieruchomości zamieszkałe, położone na terenie miasta Gniezna, w których znajduje się co najmniej jeden lokal, w którym zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec. Usługa odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 5 804 460.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90500000
90512000
90513100
34928480
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL418
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Gniezno

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Zakres przedmiotu zamówienia:

1.1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna: od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1.2. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na czas świadczenia usługi w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych: do dnia 1.1.2019 r.

1.3. Dostawa pojemników na zmieszane odpady komunalne nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.4. Wyposażanie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej na czas świadczenia usługi w pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów: pierwszy zestaw Wykonawca musi dostarczyć najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania lub zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się stosowanie żółtych worków o poj. 120l do selektywnego zbierania metali i tworzyw sztucznych do dnia 31.3.2019 r.

W terminie do dnia 31.3.2019 r. należy doposażyć właścicieli nieruchomości jednorodzinnych, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych w dodatkowy pojemnik na odpady bio o pojemności do 240l, jeżeli wykażą takie zainteresowanie.

1.5. Wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielolokalowej na czas świadczenia usługi w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów: do dnia 1.1.2019 r.

1.6. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów nowym kontrahentom w czasie świadczenia usługi w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia nieruchomości do obsługi.

1.7. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach zbiorowego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej w miejscach wskazanych przez administratora/zarządcę najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych od daty rozpoczęcia świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

1.8. Ustawienie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera niniejsza SIWZ.

2. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług do 15 % wartości zamówienia podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: czas przystąpienia do realizacji usługi (działania interwencyjnego) / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: termin wyposażenia miejsc przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów / Weging: 20
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-485662
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Gniezna

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urbis Sp. z o. o.
ul. Bolesława Chrobrego 24/25
Gniezno
62-200
Polen
NUTS-code: PL418
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 6 018 518.52 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5 804 460.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamowień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa wyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 6 i 7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

13. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019