Diensten - 14956-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Exploitatie van parkeerterreinen

2019/S 008-014956

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź
90-447
Polen
Contactpersoon: Renata Woźniak
Telefoon: +48 422726435
E-mail: r.wozniak@zdit.uml.lodz.pl
Fax: +48 422726435
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdit.uml.lodz.pl

I.1)Naam en adressen
Wydział Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 175
Łódź
90-447
Polen
E-mail: komunalny@uml.lodz.pl
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.zdit.uml.lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Referentienummer: ZDiT-DZ.3321.39.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022.

Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania (dalej: SPP) w Łodzi w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem,

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 19 064 515.16 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30200000
30231100
38730000
45233290
50000000
51214000
51610000
64210000
71330000
79941000
90611000
90620000
90630000
90612000
90600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miasto Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022. Przedmiot zamówienia polega na realizacji dwóch zadań.

1.1. Zadanie 1 - wyposażenie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi (zwanej dalej SPP) w urządzenia parkingowe /parkomaty/, brakujące oznakowanie pionowe wyznaczające obszar SPP i zlokalizowane w nim miejsca do płatnego postoju oraz w komputerowe centrum przetwarzania danych wraz z ich obsługą i utrzymaniem.

1.2. Zadanie 2 – letnie i zimowe, ręczne i mechaniczne oczyszczanie SPP.

a) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania letniego:

1. Usuwanie wszelkich zanieczyszczeń

2. Usuwanie liści

3. Zmiatanie miejsc postojowych

4. Zmywanie miejsc postojowych

b) Rodzaje usług świadczonych w ramach utrzymania zimowego: 1. Zapobieganie i zwalczanie śliskości 2. Odśnieżanie miejsc postojowych 3. Oczyszczanie cykliczne zimowe 4. Wszelkie czynności związane z letnim oczyszczaniem

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1 i Zadania 2, Szczegółowej Specyfikacji Technicznej dla Zadania 2” oraz w Tomie III SIWZ

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na:

a) sprawdzaniu opłat wnoszonych przez kierowców za postój pojazdu w SPP,

— zgłaszaniu zamawiającemu braków w oznakowaniu SPP

Były wykonywane przez co najmniej 10 osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

b) nadzorze nad stanem technicznym parkomatów i terminali mobilnych,

— konserwacji urządzeń,

— bieżącej naprawie usterek,

— uzupełnianiu papieru do drukowania biletów,

— interwencji w przypadku zgłoszeń awarii przez użytkowników były wykonywane przez co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

c) udzielaniu kierowcom informacji na temat funkcjonowanie SPP (telefonicznie i w rozmowach bezpośrednich);

— przyjmowaniu reklamacji od kierowców i przekazywaniu pism zamawiającemu,

— drukowaniu raportów z przeprowadzonych kontroli, przygotowywaniu ich do wysyłki, kopertowaniu i przekazywaniu operatorowi pocztowemu,

— nadzorze nad terminowością i przebiegiem wybiórki gotówki z parkomatów,

— nadzorze nad pracą kontrolerów i serwisantów

Były wykonywane przez co najmniej 2 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

3. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w pkt 3.2.Tomu I SIWZ oraz w Tomie III SIWZ.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29a Ustawy

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz załącznikach do nich stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane (...) Ze względu na ograniczona ilość znaków Zamawiający informuje,że pozostałe informacje znajdują się w pkt 3.5. Tomu I SIWZ.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Ilość kontroli każdego odcinka SPP w ciągu każdego dnia funkcjonowania SPP / Weging: 40
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 184-416457
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Obsługa i utrzymanie Strefy Płatnego Parkowania w Łodzi w latach 2019-2022

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
City Parking Group Spółka Akcyjna
ul. Budowlanych 3
Grudziądz
86-300
Polen
Telefoon: +48 56643002
E-mail: centrala@citypg.pl
Fax: +48 566430022
NUTS-code: PL616
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 28 376 215.50 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 064 515.16 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Wykonanie podstaw pod parkomaty oraz elementów oznakowania, dostawa elementów parkomatów oraz sprzętu IT, uslugi teleinformatyczne, przesył danych, utrzymania danych na serwerach, transport, przeliczenie gotówki, rozliczenie transakcji pł. Kartą, pobór opłat telefonem komorkowym, usługi sprzątania (letnie i zimowe)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Ustawy.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

9. Odwołanie wobec czynności innej niż określonej w pkt. 23.7. i 23.8. SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego.

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. 2017 poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019