Diensten - 14969-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Lyon: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen

2019/S 008-014969

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
GIE Territoires Rhone-Alpes et Auvergne CDC Habitat
5 place Camille Georges
Lyon
69002
Frankrijk
Contactpersoon: Olivia Gay-Lacroix Carole Saunier olivia.gay-lacroix@cdc-habitat.fr carole.saunier@cdc-habitat.fr
Telefoon: +33 478959772
E-mail: olivia.gay-lacroix@cdc-habitat.fr
NUTS-code: FRK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cdc-habitat.com/

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LPB1FC2ySX
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_LPB1FC2ySX
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Concours de maîtrise d'œuvre pour la construction de 40 logements et 1 local commercial à Villeurbanne (lot 8 Terrain des sœurs)

Referentienummer: TDS VILLEURBANNE
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71221000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71221000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concours de maîtrise d'œuvre sur esquisse +, pour la construction d'environ 40 logements locatifs sociaux (2 550 m2 SHAB) et un local commercial (Moyenne surface alimentaire) de 1 350 m2 SDP angle rue Michel Rocard — rue du 8 Mai 1945 à Villeurbanne (lot 8 terrain des sœurs). Certifications: NF Habitat HQE et QEB.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.10)Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep:

Architecte, économiste, BET Fluide, BET structure, BE HQE.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
Minimumaantal: 3
Maximumaantal: 4
IV.1.7)Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Références équivalentes (logements et commerce en RDC), compétences de l'équipe, capacités financières, moyens humains et matériels.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.3)Prijzen en jury
IV.3.1)Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:

4 indemnités d'un montant de 12 000 EUR HT pour les candidats admis à remettre une offre. Chaque candidat ayant remis des prestations conformes au règlement de concours recevra une indemnité de 12 000 EUR HT. L'indemnité du lauréat sera déduite du montant du contrat. Pour le cas où une offre serait incomplète ou ne répondrait pas au programme, une réduction ou la suppression pourra être demandée au pouvoir adjudicateur. Un même prestataire ne pourra se présenter que dans une seule équipe.

IV.3.2)Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
IV.3.3)Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4)Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5)Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
TGI de Lyon
67 rue Servient
Lyon
69003
Frankrijk

Internetadres: http://www.ca-lyon.justice.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019