Diensten - 14972-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Resultaten van prijsvragen voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 

Frankrijk-Rennes: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2019/S 008-014972

Resultaten van een prijsvraag voor ontwerpen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
ESID de Rennes
quartier Margueritte, BP 14
Rennes Cedex 9
35998
Frankrijk
Telefoon: +33 223352597
E-mail: claire.boissard@intradef.gouv.fr
Fax: +33 223352193
NUTS-code: FRB02

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.marches-publics.gouv.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Bricy (45) — bA 123 — construction d'un bâtiment de bureaux, d'accueil et de stockage destiné à la logistique et à la préparation des commandes — maîtrise d'œuvre

Referentienummer: 2018RNSSAI0121
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71200000
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Concours de maîtrise d'œuvre restreint «sur esquisse» relatif à la construction d'un bâtiment de bureaux, avec zone de stockage, atelier confection et aire de réception/expédition ainsi que les VRD associés (parking, aire de manœuvre semi-remorque et voie de circulation).

L'opération comprend:

— la construction d'un bâtiment d'une superficie utile totale estimée à 1 800 m2, composé d'une partie (650 m2) destinée à des bureaux, à l'accueil du public, et d'une partie (1 150 m2) destinée au stockage, à la logistique et à la préparation de commandes,

— la réalisation des espaces extérieurs: stationnement véhicules, accès piétons.la mission du maître d'œuvre comprend:

—— la mission de base sans études d'exécution; les missions complémentaires: d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier et de réglementation thermique.

Le montant maximum de l'enveloppe financière prévisionnelle affecté pour la réalisation des travaux est de 4 056 000 EUR TTC (valeur novembre 2017).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.2)Type prijsvraag
Niet-openbaar
IV.1.9)Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:

Les critères de sélection des projets sont fournis dans le règlement du concours.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 223-464344

Afdeling V: Resultaten van de prijsvraag

De prijsvraag is stopgezet zonder gunning of toekenning van prijzen: neen
V.3)Gunning en prijzen
V.3.1)Datum van het besluit van de jury:
28/11/2018
V.3.2)Inlichtingen over deelnemers
Aantal te overwegen deelnemers: 3
V.3.3)Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Studio d'architecture B. Huet
15 boulevard Saint-Michel
Angers
49100
Frankrijk
NUTS-code: FRG02

Internetadres: http://www.sabh.fr/

De winnaar is een mkb-bedrijf: ja
V.3.4)Waarde van de prijs/prijzen
Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder btw: 13 000.00 EUR

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Tribunal administratif d'Orléans
28 rue de la Bretonnerie
Orléans Cedex
45057
Frankrijk
Telefoon: +33 238775900
E-mail: greffe.ta-orleans@juradm.fr
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/01/2019