Diensten - 14993-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Londen: Recruteringsdiensten

2019/S 008-014993

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 125-285229)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Trinity House
Trinity House
London
EC3N 4DH
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Jenna Pedder
Telefoon: +44 1255245045
E-mail: etender@trinityhouse.co.uk
NUTS-code: UKI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.trinityhouse.co.uk/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Framework Agreement for the Provision of Temporary Agency Crewing of Trinity House Vessels

Referentienummer: T0391
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79600000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The purpose of this tender process is to identify three or more agencies who will be capable to provide fixed-term and temporary staff for use aboard Trinity House's fleet of vessels.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-285229

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Previous publication concerning this procedure
In plaats van:

Not provided

Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

The Contracting Authority considers that this contract may be suitable for economic operators that are Small or Medium Enterprises (SMEs). However, any selection of tenderers will be based solely on the criteria set out for the procurement.

To view this notice, please click here:

https://www.delta-esourcing.com/delta/viewNotice.html?noticeId=368793820

GO Reference: GO-201919-PRO-13846194