Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 150077-2017

21/04/2017    S78

Malta-Valletta: Levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken

2017/S 078-150077

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EASO
Plaats: Valletta
NUTS-code: MT MALTA
Land: Malta
E-mail: contracts@easo.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2422
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Asiel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken.

Referentienummer: EASO/2016/464.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair - UB01
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het EASO is van plan om 1 enkele raamovereenkomst voor de levering van meubilair af te sluiten. De raamovereenkomst voor leveringen wordt in 3 percelen verdeeld: perceel 1 — levering van kantoormeubilair in Malta, perceel 2 — levering van kantoormeubilair in Griekenland, perceel 3 — levering van kantoormeubilair in Italië en mogelijk aan andere plaatsen waar het EASO eventueel hotspots, hubs en kantoren opzet.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken perceel 1 Malta

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT MALTA
Voornaamste plaats van uitvoering:

de benodigdheden worden geleverd aan de kantoren van het EASO in Malta en mogelijk aan andere plaatsen waar het EASO eventueel hotspots, hubs en kantoren opzet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbesteding voor de levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken perceel 1 Malta.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 434 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de aanvankelijke looptijd van de overeenkomst bedraagt 12 maanden.

De overeenkomst kan 3 keer automatisch worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt en dit 3 maanden voor het einde van de contractuele periode aan de andere partij meldt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Griekenland perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT MALTA
Voornaamste plaats van uitvoering:

de benodigdheden worden geleverd aan de kantoren van het EASO in Griekenland en mogelijk aan andere plaatsen waar het EASO eventueel hotspots, hubs en kantoren opzet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbesteding voor de levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Griekenland perceel 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 340 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de aanvankelijke looptijd van de overeenkomst bedraagt 12 maanden.

De overeenkomst kan 3 keer automatisch worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt en dit 3 maanden voor het einde van de contractuele periode aan de andere partij meldt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Italië perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39130000 Kantoormeubilair
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: MT MALTA
Voornaamste plaats van uitvoering:

de benodigdheden worden geleverd aan de kantoren van het EASO in Italië en mogelijk aan andere plaatsen waar het EASO eventueel hotspots, hubs en kantoren opzet.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Openbare aanbesteding voor de levering van kantoormeubilair aan het Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken in Italië perceel 3.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 225 500.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

de aanvankelijke looptijd van de overeenkomst bedraagt 12 maanden.

De overeenkomst kan 3 keer automatisch worden verlengd voor een periode van telkens 12 maanden, tenzij een van de partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt en dit 3 maanden voor het einde van de contractuele periode aan de andere partij meldt.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/06/2017
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/06/2017
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO), La Valletta, MTC Block A, B and C, Winemakers Wharf, Grand Harbour, Valletta MRS 1917, MALTA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht van de Europese Unie
Plaats: Luxembourg
Land: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/04/2017