Vul deze korte enquête in en help ons de TED-website te verbeteren.

Diensten - 150085-2019

01/04/2019    S64    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2019/S 064-150085

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 033-075537)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A.
Postadres: ul. Rybnicka 6c
Plaats: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-code: PL227
Postcode: 44-335
Land: Polen
Contactpersoon: Agnieszka Korzyńska
E-mail: agnieszka.korzynska@termika.pgnig.pl
Telefoon: +48 327537190
Fax: +48 327537303

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ptep.pl

Adres van het kopersprofiel: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział "Zofiówka"

Referentienummer: 4/XI/ZP/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) i 10 01 82 (popiół denny) z kotła fluidalnego Oddział "Zofiówka” w PGNiG Termika Energetyka Przemysłowa S.A. zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia. Zakres rzeczowy prac obejmuje odbiór, transport i zagospodarowanie przez Wykonawcę odpadów wytworzonych przez Zamawiającego w Oddziale Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju. Szacowana maksymalna ilość odpadów:

— dla odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) - 15 917,20 ton

— dla odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) - 29 560,50 ton

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 033-075537

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
In plaats van:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną oraz kwalifikacje zawodowe tj. wykażą się:

a) zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia/umowy odbioru i zagospodarowania:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 24 (piasek nadmiarowy) w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 000 ton,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 000 ton.

Dla potwierdzenia powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży wypełniony wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 3.1 i/lub 3.2 do SIWZ) spełniających powyższy warunek oraz złoży dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób należyty.

b) posiadaniem:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie10 01 24 (piasek nadmiarowy) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową lub autocysterną przeznaczoną do transportu materiałów sypkich przystosowanych do załadunku rękawami załadowczymi.

Na potwierdzenie powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

c) dysponowaniem osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje w ramach posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— min. 2 osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania samochodem ciężarowym z naczepą samorozładowczą wannową i/lub autocysterną.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Te lezen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają zdolność techniczną oraz kwalifikacje zawodowe tj. wykażą się:

a) zrealizowaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej jednego zamówienia/umowy odbioru i zagospodarowania:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 24 i/lub odpadu o kodzie 10 01 01 w łącznej ilości nie mniejszej niż 10 000 ton,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia - odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) w łącznej ilości nie mniejszej niż 25 000 ton.

Dla potwierdzenia powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie oraz na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca złoży wypełniony wykaz zrealizowanych zamówień (Załącznik nr 3.1 i/lub 3.2 do SIWZ) spełniających powyższy warunek oraz złoży dokumenty potwierdzające zrealizowanie zamówienia w sposób należyty.

b) posiadaniem:

— w przypadku składania oferty na realizację części 1. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie10 01 24 (piasek nadmiarowy) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową,

— w przypadku składania oferty na realizację części 2. zamówienia (odbiór i zagospodarowanie odpadu o kodzie 10 01 82 (popiół denny) wykażą się posiadaniem samochodu ciężarowego z naczepą samorozładowczą wannową lub autocysterną przeznaczoną do transportu materiałów sypkich przystosowanych do załadunku rękawami załadowczymi.

Na potwierdzenie powyższych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

c) dysponowaniem osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu przedmiotu zamówienia posiadającymi wymagane uprawnienia i kwalifikacje w ramach posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

— min. 2 osoby posiadające niezbędne uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania samochodem ciężarowym z naczepą samorozładowczą wannową i/lub autocysterną.

Na potwierdzenie powyższego Wykonawca złoży stosowne oświadczenie.

Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początek:
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Afdelingsnummer: II.2.7
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Początek
In plaats van:
Datum: 23/04/2019
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 03/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 12/04/2019
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: