Diensten - 15009-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: Technische ontwerpdiensten

2019/S 008-015009

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 243-555334)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
Szczecin
70-340
Polen
Telefoon: +48 914325320
E-mail: igabska@gddkia.gov.pl
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gddkia.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego Stargard”.

Referentienummer: GDDKiA O.Sz.D-3.2413.33.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71320000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Wykonanie dokumentacji technicznej oraz sprawowanie Nadzoru Autorskiego dla: „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie Obwodu Utrzymania Drogowego Stargard”. Celem zlecanej dokumentacji jest opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej w zakresie Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego oraz Dokumentacji Przetargowej. W ramach realizowanego projektu OUD należy zaprojektować m.in.:

1) budynek biurowo-socjalny, budynek warsztatowo-garażowy, magazyn soli i inne elementy zagospodarowania OUD,

2) przebudowę skrzyżowań wraz z przebudową dróg niższych klas oraz łącznic odpowiednio podłączonych do skrzyżowań,

3) budynek przeznaczony do przechowywania materiałów archiwalnych GDDKiA.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-555334

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:50
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
Plaatselijke tijd: 10:50
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: