Diensten - 15014-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Portugal-Cascais: Openbaarvervoersdiensten

2019/S 008-015014

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 231-527952)

Legal Basis:

Directive 2004/18/EC

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Câmara Municipal de Cascais
Rua Manuel Joaquim Avelar, 118, piso 1
Cascais
2750-421
Portugal
E-mail: dcop@cm-cascais.pt
NUTS-code: PT170

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cascais.pt

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição de serviços de transporte público rodoviário

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Aquisição de serviços de transporte público rodoviário.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 231-527952

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
Te lezen:
Datum: 08/03/2019
Plaatselijke tijd: 23:59
VII.2)Overige nadere inlichtingen: