Diensten - 15019-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Tsjechië-Brno: Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles

2019/S 008-015019

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 235-537661)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Statutární město Brno
44992785
Dominikánské nám. 196/1
Brno
602 00
Tsjechië
Contactpersoon: Mgr. Jitka Smutná
Telefoon: +420 532144385
E-mail: smutna@bkom.cz
NUTS-code: CZ064

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.brno.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/MMB

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zpracování projektové dokumentace - REKONSTRUKCE TROLEJBUSOVÉ VOZOVNY KOMÍN – DSP, PDPS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71250000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky vypracování samostatné projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) a vypracování dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně geodetického zaměření.

— Zajištění stavebně technických průzkumů stávajících konstrukci v potřebném rozsahu

— Zpracování PD, stavební povolení, jejichž součástí je zpracování všech dokumentů potřebných pro vydání stavebního povolení (energetické štítky, PENB atd),

— Zajištění stanovisek DOSS a související inženýrská činnost

— Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby

— Zpracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby

— Výkon autorského dozoru po dobu výstavby.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 235-537661

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmínky pro otevírání nabídek
In plaats van:
Datum: 10/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Otevírání obálek bude provedeno po skončení lhůty pro podání nabídek za podmínek stanovených § 109 ZZVZ.

Otevírání obálek není veřejné.