Diensten - 15023-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Wadebridge: Gereedschap

2019/S 008-015023

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 005-007151)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Corserv Ltd
09598549
Room 28 Higher Trenant Road
Wadebridge
PL27 6TW
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Gemma Parker
Telefoon: +44 1872324560
E-mail: gemma.parker@corservltd.co.uk
NUTS-code: UKK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.corservltd.co.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.corservltd.co.uk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

The Hire of Non Operated Small Plant, Tools and Equipment

Referentienummer: DN376905
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The hire of non operated small plant, tools and equipment.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 005-007151

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.4)
Perceel nr.: 1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Description of the procurement:
In plaats van:

The supply of non operated small plant, tools and equipment in east Cornwall. The appointed suppliers will be required to provide non operated small plant, tools and equipment hire services for Cormac Solutions Ltd, and potentially to the Corserv group of companies and the whole of Cornwall Council or their successor in title. Whilst there is no guaranteed quantity or spend, the estimated value of Cormac Solutions' spend is likely to be in the region of 150 000 GBP per annum for lot 1 East Cornwall. The potential estimated total value is likely to exceed this range of spend if other organisations decide to participate. The intention is to appoint the 3 most economically advantageous tenderers to lot 1. The evaluation criteria will be based on 80 % price and 20 % quality.

Te lezen:

The supply of non operated small plant, tools and equipment in Cornwall. The appointed suppliers will be required to provide non operated small plant, tools and equipment hire services for Cormac Solutions Ltd, and potentially to the Corserv group of companies and the whole of Cornwall Council or their successor in title. Whilst there is no guaranteed quantity or spend, the estimated value of Cormac Solutions' spend is likely to be in the region of 150 000 GBP per annum for lot 1 East Cornwall and 150 000 GBP per annum for Lot 2 West Cornwall. The potential estimated total value is likely to exceed this range of spend if other organisations decide to participate. The intention is to appoint the 3 most economically advantageous tenderers to lot 1. The evaluation criteria will be based on 70 % price and 30 % quality.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: