Diensten - 150549-2022

Submission deadline has been amended by:  231358-2022
22/03/2022    S57

Polen-Warschau: Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)

2022/S 057-150549

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Poczta Polska Spółka Akcyjna
Postadres: ul. Rodziny Hiszpańskich 8
Plaats: Warszawa
NUTS-code: PL Polska
Postcode: 00-940
Land: Polen
Contactpersoon: Centrum Zamówień Dział Zamówień Terenowych Zachód, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań
E-mail: poznan.przetargi@poczta-polska.pl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://portal.smartpzp.pl/poczta-polska
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizacja kursów liniowych - Usługa A (podział na 2 części)

Referentienummer: CZ.26.74.2022.DTZ
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A - realizacja kursów liniowych.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realizacja kursu nr 14301_30143

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
Voornaamste plaats van uitvoering:

WER Komorniki – DER Ostrów Wlkp. i DER Ostrów Wlkp. - WER Komorniki

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 65 772 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 618 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 154 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IV

8.Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia dla danej części ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy dla danej części. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 66 033 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 52 826 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 13 207 km

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 49 329 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wskazany przez Zamawiającego w sekcji II.2.7) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.08.2022 r. jest terminem pożądanym przez Zamawiającego.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Realizacja kursu nr 31141_14311

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60000000 Vervoersdiensten (uitg. vervoer van afval)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL Polska
Voornaamste plaats van uitvoering:

DER Zielona Góra - WER Komorniki i WER Komorniki - DER Zielona Góra

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego Usługi A, polegającej na przewożeniu Przesyłek, w tym Przesyłek których zawartość będą stanowiły Przesyłki pocztowe oraz których zawartość będą stanowiły towary niebezpieczne w rozumieniu art. 2 pkt 4) ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie materiałów niebezpiecznych, w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia Przesyłek do przewozu w miejscu i terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy, i wydania Przesyłek przyjętych do przewozu w miejscu określonym w tym załączniku.

2. W ramach świadczenia Usługi A Wykonawca zobowiązuje się:

a) że pojazd przy wykorzystaniu którego przewożone są Przesyłki przyjedzie do miejsca wydania Przesyłek w terminie określonym w Harmonogramie realizacji Usługi A, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

b) w przypadku, gdy miejscem przyjęcia Przesyłek do przewozu nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - załadowania Przesyłek na pojazd i ich rozmieszczenia w pojeździe w miejscu przyjęcia Przesyłek do przewozu,

c) w przypadku, gdy miejscem wydania Przesyłek nie jest jednostka organizacyjna Zamawiającego - wyładowania Przesyłek z pojazdu w miejscu wydania Przesyłek.

3. Maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 496 km

4. Ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 49 997 km

5. Ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 499 km

6. W przypadku, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A wykonanej przez Wykonawcę nie osiągnie wysokości wynagrodzenia maksymalnego, czas, przez jaki Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi A może zostać przedłużony o 3 miesiące , lecz nie dłużej niż do chwili, gdy wysokość wynagrodzenia za świadczenie Usługi A należnego Wykonawcy zgodnie z umową osiągnie wysokość wynagrodzenia maksymalnego za świadczenie Usługi A.

7. Szacunkowa ilość pojazdów niezbędnych do realizacji usługi - 1 pojazd kategorii IVb

8. Szacunkowa ilość osób niezbędnych do realizacji usługi - 1 osoba posiadająca prawo jazdy kategorii C.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 2 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia uzupełniającego, na podstawie art. 388 pkt. 2), lit. c ) ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienie to będzie polegać na powtórzeniu podobnych usług z zamówienia podstawowego i zostanie udzielone na warunkach opisanych w Opisie przedmiotu zamówienia ze zmianami wynikającymi z potrzeb Zamawiającego, jednakże nie wykraczającymi poza wymagania opisane w Opisie przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy. Łączny okres wykonania zamówień uzupełniających nie przekroczy okresu 12 miesięcy.

Udzielenie zamówienia uzupełniającego warunkowane będzie:

- należytym wykonaniem przy Wykonawcę zamówienia podstawowego,

- dysponowaniem przez Zamawiającego środkami finansowymi na jego realizację.

Maksymalne ilości usług w ramach zamówienia uzupełniającego:

- maksymalna ilość kilometrów w okresie trwania umowy (100%) - 62 744 km

- ilość kilometrów objęta tzw zamówieniem podstawowym (80%) - 50 195 km

- ilość kilometrów objęta prawem opcji (20%) - 12 549 km

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/08/2022
Einde: 31/07/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

1. Zamawiający gwarantuje, że zleci Wykonawcy realizację 80% usług stanowiących przedmiot zamówienia. Pozostałe 20% może zostać zwiększone na podstawie jednostronnego oświadczenia Zamawiającego (prawo opcji).

2. Zamawiający może skorzystać z prawa opcji, jeżeli łączna długość kursów wykonanych przez Wykonawcę w terminie 9 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 1 projektu umowy) przekroczy 46 872 kilometrów, przesyłając Wykonawcy nie później niż 1 miesiąc przed terminem zakończenia realizacji zamówienia (na etapie zawierania umowy termin ten zostanie określony w umowie w § 3 ust. 2 projektu umowy) listem elektronicznym przesłanym na adres wskazany w § 19 ust. 6 projektu umowy powiadomienie o skorzystaniu z prawa opcji. Zamawiający może powiadomić Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji raz lub wiele razy. Niepowiadomienie Wykonawcy o skorzystaniu z prawa opcji w ww. terminie oznacza, że Zamawiający nie będzie korzystał z prawa opcji. Zamawiający nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji, a nie skorzystanie z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Wskazany przez Zamawiającego w sekcji II.2.7) termin rozpoczęcia realizacji zamówienia od 01.08.2022 r. jest terminem pożądanym przez Zamawiającego.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 i 2 PZP.

2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego Wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w SWZ. Oświadczenie Wykonawca składa przy użyciu Platformy na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. (zwanego dalej „JEDZ”), w formie elektronicznej podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP

b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem

3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

4) informację z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

4. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 3.

5. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 5, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

7. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ, składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 PZP.

III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wysokości:

- Część nr 1 - 4 000,00 zł

- Część nr 2 - 5 600,00 zł

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w danej części zamówienia, będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 2% ceny oferty w danej części zamówienia brutto.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1.Wynagrodzenie jest płatne miesięcznie, za każdy miesiąc kalendarzowy świadczenia Usługi A (tj. za okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego), na podstawie faktur, w terminie 21 dni od dnia doręczenia faktury. Wykonawca zobowiązany jest wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę dokumentującą świadczenie Usługi A w danym miesiącu kalendarzowym do 14 dnia następnego miesiąca.

2. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej świadczenie Usługi A w danym miesiącu kalendarzowym jest miesięczne zestawienie zbiorcze zrealizowanej Usługi A, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 16 do umowy „Wzór miesięcznego zestawienia zbiorczego zrealizowanej Usługi A”.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarto w SWZ, w szczególnosci w projekcie umowy stanowiącym Załacznikiem nr 3 do SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/04/2022
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 17/07/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/04/2022
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez odszyfrowanie ofert na Platformie.

W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym w Sekcji IV.2.7) ogłoszenia, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:

a) oświadczenie na formularzu JEDZ, o którym mowa w Sekcji III.1.1) ogłoszenia, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; oświadczenie sporządza się w formie elektronicznej; oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

b) dokumenty wymienione w Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 2-4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w Sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 2) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w sekcji III.1.1) pkt.3 ppkt 2);

2) informacji z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, o której mowa w sekcji III.1.1) pkt 3 ppkt 4) - składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych;

3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt) 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. Dokument, o którym mowa w pkt 2 ppkt) 2, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Postanowienie pkt 3 stosuje się.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w PZP jak dla postępowań o wartości przekraczającej równowartość kwoty określonej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 PZP.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 PZP, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX PZP.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Krajowa Izba Odwoławcza
Postadres: Postępu 17a
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/03/2022