Diensten - 15064-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Finland-Joensuu: Gezondheidsdiensten

2019/S 008-015064

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
FI27320952
Tikkamäentie 16, 7-talo 6. krs.
Joensuu
80210
Finland
Contactpersoon: Sirpa Kuisma
Telefoon: +358 133304439
E-mail: hankinnat@siunsote.fi
NUTS-code: FI1D3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.siunsote.fi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

ENMG-tutkimuspalvelujen hankinta (hermoratatutkimus) / Osittainen uudelleen kilpailutus – Siun sote

Referentienummer: Dnro. 1305/02.08.00.02/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Hankinnan kohteena on Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) toimitiloissa suoritettavat hermorata- eli ENMG-tutkimuspalvelut.

Palveluntuottajaksi valitaan yhdestä (1) neljään (4) palveluntuottajaa tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan taustaa ilmoitetun hankintamallin mukaisesti.

Sopimuskausi alkaa 1.1.2019 (tai kun kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen). Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus molemminpuolisella irtisanomisajalla. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on palveluntuottajalla kuusi (6) kuukautta ja tilaajalla kolme (3) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty.

Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FI1D3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Tikkamäentie 16

80210 Joensuu

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Palveluntuottajan tulee tuottaa hankinnan kohteena olevaa ENMG-tutkimuspalvelua tilaajan käytössä olevalla Dantec™ Keypoint® Focus -laitteistolla Pohjois-Karjalan keskussairaalan kuvantamispalvelujen kliinisen neurofysiologian yksikössä.

Tutkimuksia arvioidaan olevan noin 1 000 kpl vuodessa, jakaantuen arviolta seuraavasti:

– Suppea tutkimus (1301) Pt-ENMG-1; 100 kpl

– Tavallinen tutkimus (1302) Pt-ENMG-2; 600 kpl

– Laaja tutkimus (4921) Pt-ENMG-3; 300 kpl.

Tutkimusmäärät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä siten sido tilaajaa.

Palveluntuottajan tulee käyttää tilaajan käytössä olevaa Mediatri-potilastietojärjestelmää, johon myös tutkimusraportit liitetään PDF-tiedostona. Tilaaja luovuttaa tilat, laitteet ja avustavan henkilökunnan (yksi (1) hoitaja) tutkimuspalvelua suorittavan palveluntuottajan käyttöön. Tutkimukset suoritetaan arkipäivisin klo 8:00–18:00 välisenä aikana.

Palveluntuottajalta edellytetään hyvää kirjallista ja suullista suomen kielen taitoa.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Hankinta on osittainen uudelleen kilpailutus. Aikaisempi kilpailutus ei tuottanut riittävää määrää palveluntuottajia tuottamaan Siun soten tarvitsemaa ENMG-tutkimuspalvelua. Uudelleenkilpailutus koskee noin 800 kpl ENMG-tutkimuspalvelua (1301, 1302, 4921) vuodessa. Aikaisempi tarjouspyyntö 151162 on julkaistu HILMA-ilmoituskanavalla 9.5.2018, ja tarjousten jätön määräaika päättyi 12.6.2018.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 205-468764
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

ENMG-tutkimuspalvelujen hankinta (hermoratatutkimus) / Osittainen uudelleen kilpailutus – Siun sote

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
27/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Satucon Oy
FI22733125
Kuopio
Finland
NUTS-code: FI1D2
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 540 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 000 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
Helsinki
00520
Finland
Telefoon: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314

Internetadres: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019