Werken - 15079-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Periodieke indicatieve aankondiging - niet gebruikt als middel voor een oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Duitsland-Frankfort a.d. Main: Aanleg van spoorweg

2019/S 008-015079

Periodieke indicatieve aankondiging – speciale sectoren

Deze aankondiging is bedoeld om de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen korter te maken

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
DB Netz AG, DB Station&Service AG, DB Energie GmbH
Theodor−Heuss−Allee 7
Frankfurt am Main
60486
Duitsland
Contactpersoon: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, FS.EI−S, Region Süd, Sandstraße 38-40
Telefoon: +49 9112193821
E-mail: markus.m.hofmann@deutschebahn.com
Fax: +49 69260913730
NUTS-code: DE712

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.deutschebahn.com

Adres van het kopersprofiel: https://bieterportal.noncd.db.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://bieterportal.noncd.db.de
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

VDE 8.1-ABS Nürnberg-Ebensfeld, S-Bahn Nürnberg, 2. BA Bamberg-Nürnberg-Hartmannshof, 1. BA Bamberg-Nürnberg Hbf, Güterzugtunnel, Interimslösung PFA15 Fürther Bogen

Referentienummer: RB/FS.EI-S/01/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45234100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Tiefbau, Ingenieurbau, Oberbau, Tunnelbau, Leit- und Sicherungstechnik, Tk-Anlagen, Oberleitungsanlagen,Hochbau sowie bauaffine Dienstleistungen und Sicherungsleistungen, Landschaftspflegerische Begleitarbeiten, Rodung, Abbruch, Kabelanlagen, Schallschutz, Kampfmittelsondierung und Bauüberwachung,Landschaftsbauarbeiten (u. a. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion), Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Starkstromanlagen, 16,7 Hz-Schaltanlagen), Personenverkehrsanlagen, Oberleitungsspannungsprüfanlagen, Betonschalthaus, Schrankenanlagen (Ertüchtigung),

Bahnübergangsakustik u. Bahnübergangslichtzeichenanlagen, Bodenertüchtigung und -sanierung, Stahlgroßbrücken, Stützwände, Anlagen der GSM-R-Technik, bodendenkmalfachliche Leistungen,Bauüberwachung in kontaminierten Bereichen, Weichenheizstation, Rückbau Altanlagen, Anprallschutz

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45221100
45234115
45236000
45220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE254
NUTS-code: DE248
NUTS-code: DE245
NUTS-code: DE252
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nürnberg bis Bamberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tiefbau, Ingenieurbau, Oberbau, Tunnelbau, Leit- und Sicherungstechnik, Tk-Anlagen, Oberleitungsanlagen,Hochbau sowie bauaffine Dienstleistungen und Sicherungsleistungen, Landschaftspflegerische Begleitarbeiten, Rodung, Abbruch, Kabelanlagen, Schallschutz, Kampfmittelsondierung und Bauüberwachung,Landschaftsbauarbeiten (u. a. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen/Maßnahmen zur dauerhaften Sicherung der ökologischen Funktion), Elektrische Energieanlagen (50 Hz-Starkstromanlagen, 16,7 Hz-Schaltanlagen), Personenverkehrsanlagen, Oberleitungsspannungsprüfanlagen, Betonschalthaus, Schrankenanlagen (Ertüchtigung),

Bahnübergangsakustik u. Bahnübergangslichtzeichenanlagen, Bodenertüchtigung und -sanierung, Stahlgroßbrücken, Stützwände, Anlagen der GSM-R-Technik, bodendenkmalfachliche Leistungen,Bauüberwachung in kontaminierten Bereichen, Weichenheizstation, Rückbau Altanlagen, Anprallschutz

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: ja
II.2.11)Inlichtingen over opties
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
10/01/2019

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor de indiening van aanvragen voor een uitnodiging tot inschrijving of onderhandelingsprocedure / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 10/01/2019
IV.2.5)Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Bundes
Villemomblerstr. 76
Bonn
53123
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019