Werken - 15088-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Elektriciteitsvoorzieningsinstallaties

2019/S 008-015088

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
ELMÜ Hálózati Kft.
AK15890
Váci út 72–74.
Budapest
1132
Hongarije
Contactpersoon: Beszerzési Igazgatóság
Telefoon: +36 12382220
E-mail: eldsobesz@elmu.hu
Fax: +36 12382867
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elmu.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. területén – III. sz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45315300
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. területén - III. számú verseny újranyitás

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 192 162 125.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45231400
50532400
50232100
50232110
45317300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
NUTS-code: HU31
Voornaamste plaats van uitvoering:

ELMŰ Hálózati Kft. - Dél-pesti Régió - III.VÚ_EL-LIFE-DP1 részajánlati terület.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elosztóhálózat és közvilágítási passzív hálózat létesítése, rekonstrukciója, karbantartása, valamint üzemzavari, káreseti helyreállítása ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. területén - III. számú verseny újranyitás

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Ajánlatkérő a megadott nagyságrendtől + 20 %-ban eltérhet.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 053-098426
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

ELMŰ Hálózati Kft. - Dél-pesti Régió - III.VÚ_EL-LIFE-DP1 részajánlati terület

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kábel Team Kft.
Lengyel utca 15.
Budapest
1148
Hongarije
NUTS-code: HU1
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 153 011 534.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 192 162 125.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Fabricom Electrical - PVV Kft.

1191 Budapest, Üllői út 206.

10797675-2-43

Juko Építőipari és Szolgáltató Kft.

2112 Veresegyház, Lévai út 46.

11963877-2-13

Kábel Team Kft.

1148 Budapest, Lengyel u. 15.

10823541-2-42

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019