Werken - 15112-2019

11/01/2019    S8    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Koszalin: Bouwwerkzaamheden voor hoogspanningsleidingen

2019/S 008-015112

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 241-551549)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Energa-Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Koszalinie
583-000-11-90
ul. Morska 10
Koszalin
75-950
Polen
Contactpersoon: Andrzej Łuniewski
Telefoon: +48 943483331
E-mail: andrzej.luniewski@energa.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://zakupy.energa-operator.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z telesterowaniem oraz pomiarem prądów i napięć. Oddział Koszalin

Referentienummer: P/5/0129/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45231400
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Zamówienie będące przedmiotem postępowania realizowane jest w ramach projektu nr POIŚ .01.04.01-00-0012/17 pn. Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa-Operator S.A. Zadanie 4 2.2 Montaż rozdzielnic wnętrzowych SN wraz z pozostałą infrastrukturą sprzętową oraz montaż modemów Tetra dla nowych łączników.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 241-551549

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:

Miejsce:

Energa-Operator SA Oddział Koszalin, 75-950 Koszalin, ul. Morska 10, POLSKA [Salka konferencyjna, pok. 106A, budynek A (parter)]

Te lezen:

Miejsce:

Energa-Operator SA Oddział Koszalin, 75-950 Koszalin, ul. Morska 10, POLSKA (Sala szkoleniowa, I piętro nr 214)

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Te lezen:
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 17/03/2019
Te lezen:
Datum: 25/03/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: