Diensten - 15115-2018

13/01/2018    S9    Agentschappen - Diensten - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Denemarken-Kopenhagen: Raamovereenkomst voor diensten voor de verlening van diensten op het gebied van de evaluatie van natuurlijk kapitaal en ecosysteem aan het EEA en DG Milieu van de EC

2018/S 009-015115

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Europees Milieuagentschap
Kongens Nytorv 6
Copenhagen K
1050
Denemarken
Contactpersoon: Eleni Barla
Telefoon: +45 33435930
E-mail: procurement@eea.europa.eu
Fax: +45 33367199
NUTS-code: DK011

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eea.europa.eu

I.1)Naam en adressen
Europese Commissie, Directorate-General for Environment
Brussels
1049
België
Contactpersoon: Alexandra.Vakrou@ec.europa.eu
E-mail: ENV-TENDERS@ec.europa.eu
NUTS-code: BE1

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

nationaal materieel recht van Denemarken.

I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst voor diensten voor de verlening van diensten op het gebied van de evaluatie van natuurlijk kapitaal en ecosysteem aan het EEA en DG Milieu van de EC

Referentienummer: EEA/NSS/17/002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Doel van deze oproep tot inschrijving is de opstelling van 1 enkele raamovereenkomst voor diensten voor elk van de 4 percelen van deze oproep met (een) ondernemer(s) die de aanbestedende diensten kan (kunnen) bijstaan bij de uitbreiding en structurering van de kennisbasis over diensten inzake natuurlijk kapitaal en ecosysteem. Dit behelst de inkaartbrenging en evaluatie van ecosystemen, boekhouding van natuurlijk kapitaal, op ecosysteem gebaseerd beheer en relevante concepten over planetaire grenzen. De doelstelling is de ontwikkeling van het begrip van ons natuurlijk kapitaal als integraal deel van Europa's duurzame ontwikkeling, sociaal-economische welvaart en het welzijn van haar burgers. Het werk in het kader van deze raamovereenkomst moet helpen met de tenuitvoerlegging van de biodiversiteitsstrategie 2020 en inspelen op het actieplan voor natuur, mens en economie.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke analyse en inkaartbrenging, vorming van op ecosysteem gebaseerd beheer

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten moeten worden verleend in de kantoren van de contractant of in de kantoren van een van de aanbestedende diensten afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstelling van dit perceel is de verstrekking van de informatiebasis en een gedeelde pool van ecosysteemgerelateerde referentiegegevens voor ruimtelijke analyse op ecosysteemschaal. Het werk in het kader van dit perceel moet ondersteuning bieden bij de inkaartbrenging en evaluatie van ecosystemen en het initiatief van hun diensten inzake ecosysteeminkaartbrenging, evaluatie van de ecosysteemtoestand en de koppelingen naar ecosysteemdiensten. Het werk behelst terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen en is gebaseerd op het methodologische kader van ecosysteeminkaartbrenging en -evaluatie (bijv. ecosysteemtypologie, ecosysteemdienstencategorieën, tools, glossarium). De evaluatie van de staat van ecosystemen is voornamelijk gebaseerd op informatie die voortkomt uit de tenuitvoerlegging en verslaglegging krachtens de milieuwetgeving (i.e. natuurrichtlijnen, de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie). De evaluatie van relevante diverse spanningen omvat op het land gebaseerde bronnen van verontreiniging (bijv. richtlijn nationale emissieplafonds, nitraatrichtlijn), effecten van landgebruik op fragmentering, gevolgen van klimaatverandering en structurele (met inbegrip van hydromorfologische) veranderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Begrip van analytische taken / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Analytisch voorstel voor testcase / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectbeheer en organisatie / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke analyse en inkaartbrenging, vorming van op ecosysteem gebaseerd beheer

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten moeten worden verleend in de kantoren van de contractant of in de kantoren van een van de aanbestedende diensten afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstelling van dit perceel is de verstrekking van de informatiebasis en een gedeelde pool van ecosysteemgerelateerde referentiegegevens voor ruimtelijke analyse op ecosysteemschaal. Het werk in het kader van dit perceel moet ondersteuning bieden bij de inkaartbrenging en evaluatie van ecosystemen en het initiatief van hun diensten inzake ecosysteeminkaartbrenging, evaluatie van de ecosysteemtoestand en de koppelingen naar ecosysteemdiensten. Het werk behelst terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen en is gebaseerd op het methodologische kader van ecosysteeminkaartbrenging en -evaluatie (bijv. ecosysteemtypologie, ecosysteemdienstencategorieën, tools, glossarium). De evaluatie van de staat van ecosystemen is voornamelijk gebaseerd op informatie die voortkomt uit de tenuitvoerlegging en verslaglegging krachtens de milieuwetgeving (i.e. natuurrichtlijnen, de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie). De evaluatie van relevante diverse spanningen omvat op het land gebaseerde bronnen van verontreiniging (bijv. richtlijn nationale emissieplafonds, nitraatrichtlijn), effecten van landgebruik op fragmentering, gevolgen van klimaatverandering en structurele (met inbegrip van hydromorfologische) veranderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Begrip van analytische taken / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Analytisch voorstel voor testcase / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectbeheer en organisatie / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke analyse en inkaartbrenging, vorming van op ecosysteem gebaseerd beheer

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten moeten worden verleend in de kantoren van de contractant of in de kantoren van een van de aanbestedende diensten afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstelling van dit perceel is de verstrekking van de informatiebasis en een gedeelde pool van ecosysteemgerelateerde referentiegegevens voor ruimtelijke analyse op ecosysteemschaal. Het werk in het kader van dit perceel moet ondersteuning bieden bij de inkaartbrenging en evaluatie van ecosystemen en het initiatief van hun diensten inzake ecosysteeminkaartbrenging, evaluatie van de ecosysteemtoestand en de koppelingen naar ecosysteemdiensten. Het werk behelst terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen en is gebaseerd op het methodologische kader van ecosysteeminkaartbrenging en -evaluatie (bijv. ecosysteemtypologie, ecosysteemdienstencategorieën, tools, glossarium). De evaluatie van de staat van ecosystemen is voornamelijk gebaseerd op informatie die voortkomt uit de tenuitvoerlegging en verslaglegging krachtens de milieuwetgeving (i.e. natuurrichtlijnen, de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie). De evaluatie van relevante diverse spanningen omvat op het land gebaseerde bronnen van verontreiniging (bijv. richtlijn nationale emissieplafonds, nitraatrichtlijn), effecten van landgebruik op fragmentering, gevolgen van klimaatverandering en structurele (met inbegrip van hydromorfologische) veranderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Begrip van analytische taken / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Analytisch voorstel voor testcase / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectbeheer en organisatie / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ruimtelijke analyse en inkaartbrenging, vorming van op ecosysteem gebaseerd beheer

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71354100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DK011
NUTS-code: BE1
Voornaamste plaats van uitvoering:

de diensten moeten worden verleend in de kantoren van de contractant of in de kantoren van een van de aanbestedende diensten afhankelijk van de vereisten van elke specifieke opdracht.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De specifieke doelstelling van dit perceel is de verstrekking van de informatiebasis en een gedeelde pool van ecosysteemgerelateerde referentiegegevens voor ruimtelijke analyse op ecosysteemschaal. Het werk in het kader van dit perceel moet ondersteuning bieden bij de inkaartbrenging en evaluatie van ecosystemen en het initiatief van hun diensten inzake ecosysteeminkaartbrenging, evaluatie van de ecosysteemtoestand en de koppelingen naar ecosysteemdiensten. Het werk behelst terrestrische, zoetwater- en mariene ecosystemen en is gebaseerd op het methodologische kader van ecosysteeminkaartbrenging en -evaluatie (bijv. ecosysteemtypologie, ecosysteemdienstencategorieën, tools, glossarium). De evaluatie van de staat van ecosystemen is voornamelijk gebaseerd op informatie die voortkomt uit de tenuitvoerlegging en verslaglegging krachtens de milieuwetgeving (i.e. natuurrichtlijnen, de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie). De evaluatie van relevante diverse spanningen omvat op het land gebaseerde bronnen van verontreiniging (bijv. richtlijn nationale emissieplafonds, nitraatrichtlijn), effecten van landgebruik op fragmentering, gevolgen van klimaatverandering en structurele (met inbegrip van hydromorfologische) veranderingen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Begrip van analytische taken / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Analytisch voorstel voor testcase / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Projectbeheer en organisatie / Weging: 15
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 136-278230
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: EEA/NSS/17/002/LOT1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ruimtelijke analyse en inkaartbrenging, vorming van op ecosysteem gebaseerd beheer

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Stichting Wageningen Research, Wageningen Environmental Research Foundation
09098104
Droevendaalsesteeg 3
Wageningen
6708 PB
Nederland
NUTS-code: NL22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Wageningen University, Department of Environmental Sciences
09215846
Droevendaalsesteeg 3
Wageningen
6708 PB
Nederland
NUTS-code: NL22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Masaryk University
115944/04/288901/6112
Kotlářská 2
Brno
611 37
Tsjechische Republiek
NUTS-code: CZ064
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
University of Patras (UPAT)
01012009
University Campus, Rio
Patras
26504
Griekenland
NUTS-code: EL63
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Norwegian Institute for Nature Research (NINA)
950037687MVA
P.O. Box 5685 Torgard
Trondheim
NO-7485
Noorwegen
NUTS-code: NO061
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Sovon Dutch Centre of Field Ornithology
40534547
P.O. Box 6521
Nijmegen
NL-6503 GA
Nederland
NUTS-code: NL226
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Dutch Butterfly Conservation
09193431
P.O. Box 506
Wageningen
NL-6700 AM
Nederland
NUTS-code: NL22
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Bijstand bij de tenuitvoerlegging van boekhouding van natuurlijk kapitaal

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/11/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WCMC
02330031
219 Huntingdon Road
Cambridge
CB3 0DL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Institute for European Environmental Policy (IEEP)
2458951
11 Belgrave Road
London
SW1V 1RB
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam (juridische benaming: Stichting VU)
53815211
De Boelelaan 1105
Amsterdam
1081 HV
Nederland
NUTS-code: NL329
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Trinomics BV
56028016
Westersingel 32A
Rotterdam
3014 GS
Nederland
NUTS-code: NL4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 3
Benaming:

Op ecosysteem gebaseerde initiatieven

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Trinomics B.V.
56028016
Westersingel 32A
Rotterdam
3014 GS
Nederland
NUTS-code: NL4
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Institute for European Environmental Policy (IEEP)
2458951
11 Belgrave Road
London
SW1V 1RB
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKI
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Institute for Environmental Studies (IVM), Vrije Universiteit Amsterdam (juridische benaming: Stichting VU)
53815211
De Boelelaan 1105
Amsterdam
1081 HV
Nederland
NUTS-code: NL329
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WCMC
02330031
219 Huntingdon Road
Cambridge
CB3 0DL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 400 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 30 %

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4
Perceel nr.: 4
Benaming:

Planetaire grenzen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
WCMC
02330031
219 Huntingdon Road
Cambridge
CB3 0DL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKH12
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 200 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Inschrijvers kunnen de aanbestedingsstukken en alle bijkomende informatie van de e-tenderingwebsite downloaden: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2697 Deze website zal regelmatig worden bijgewerkt en het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om deze tijdens de aanbestedingsperiode te controleren op updates en wijzigingen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Gerecht
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Europese Ombudsman
1 avenue du Président Robert Schuman
Strasbourg
67001
Frankrijk
Telefoon: +33 388172313
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Fax: +33 388179062

Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu

VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager (datum van ontvangst) of, bij ontbreken daarvan, na de dag waarop de betrokken persoon in kennis werd gesteld van de relevante informatie kan een beroep ingesteld worden bij het Gerecht. Een klacht bij de Europese Ombudsman heeft geen gevolgen op de voornoemde termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerecht
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefoon: +352 4303-1
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Fax: +352 4303-2100

Internetadres: http://curia.europa.eu

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
03/01/2018