Leveringen - 15145-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Varna: Pijpklemmen

2019/S 008-015145

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Vodosnabdyavane i kanalizatsiya — Varna“ OOD
103002253
ul. Prilep No. 33
Varna
9010
Bulgarije
Contactpersoon: Pavlina Petkova — spetsialist OP
Telefoon: +359 52974270
E-mail: opvik@vikvarna.com
Fax: +359 52500991
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://vikvarna.com

Adres van het kopersprofiel: http://94.190.184.42/ProcCenter/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на ремонтни и отклонителни скоби, ремонтни и съединителни връзки по приложена спецификация за нуждите на „Водоснабдяване и канализация — Варна“ ООД

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44163210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е разделен на 2 обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Доставка на ремонтни и отклонителни скоби“,

— обособена позиция № 2 „Доставка на ремонтни и съединителни връзки“.

При изпълнението на поръчката следва да се доставят изделията, подробно описани в техническа спецификация — приложение № 1 от документацията по обществената поръчка.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 2 300 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на ремонтни и отклонителни скоби

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163210 - AA11
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Място на доставка: гр. Варна, ул. Прилеп № 33, складова база на възложителя

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на обособената позиция е доставка на ремонтни и отклонителни скоби съгласно приложената техническа спецификация (таблица № 1) от документацията по обществената поръчка, а именно:

1. ремонтни скоби за PVC и полиетиленови тръби;

2. ремонтни скоби за етернитови тръби;

3. ремонтни скоби за стоманени тръби;

4. ремонтни и отклонителни скоби.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на ремонтни и съединителни връзки

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44163240 - AA11
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

Място на доставка: гр. Варна, ул. Прилеп № 33, складова база на възложителя

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предмет на обособената позиция е доставка на ремонтни и съединителни връзки съгласно приложената техническа спецификация (таблица № 2) от документацията по обществената поръчка, а именно:

1. ремонтни и съединителни връзки за полиетиленови тръби;

2. ремонтни и съединителни връзки за етернитови тръби;

3. ремонтни и съединителни връзки за стоманени тръби.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-466512
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 57-2018
Perceel nr.: 1
Benaming:

Доставка на ремонтни и отклонителни скоби

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
20/12/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
МАТ ООД
116011316
Гарова промишлена зона
Разград
7200
Bulgarije
Telefoon: +359 084661821
E-mail: matood.office@gmail.com
Fax: +359 084661821
NUTS-code: BG324
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 58-2018
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на ремонтни и съединителни връзки

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/12/2018
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Водовземни скоби ООД
116011316
ул. Петко Стайнов № 12
Варна
9009
Bulgarije
Telefoon: +359 0876111650
E-mail: vodovzemniskobi@abv.bg
Fax: +359 52301120
NUTS-code: BG331
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019