Diensten - 151708-2019

02/04/2019    S65

Estland-Tallinn: Softwareprogrammering en -advies

2019/S 065-151708

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
Nationaal identificatienummer: 70009445
Postadres: Teaduspargi tn 8
Plaats: Tallinn
NUTS-code: EE EESTI
Postcode: 12618
Land: Estland
Contactpersoon: Meelis Männiste
E-mail: meelis.manniste@kemit.ee
Telefoon: +372 6265010
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.kemit.ee
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Riikliku kiirgustöötajate doosiregistri uuendamine

Referentienummer: 207244
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 208 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72200000 Softwareprogrammering en -advies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: EE EESTI
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 208 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Estisch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019