Pomozte nám optimalizovat stránky TED: Vyplňte prosím krátký dotazník

Dodávky - 151728-2017

22/04/2017    S79    Evropská komise - Dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Otevřené řízení 

Itálie-Ispra: Dodávka nápojů pro jídelnu Společného výzkumného střediska (JRC) na pracovišti v Ispře (Varese), Itálie

2017/S 079-151728

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Dodávky

Právní základ:

směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropská komise
Obec: Ispra VA
Kód NUTS: ITC41
PSČ: 21027
Země: Itálie
Kontaktní osoba: OIB.02.002 Marchés publics
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Tel.: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetové adresy:

Hlavní adresa: http://ec.europa.eu

Adresa profilu zadavatele: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávka nápojů pro jídelnu Společného výzkumného střediska (JRC) na pracovišti v Ispře (Varese), Itálie.

Spisové číslo: OIB.02/PO/2017/007/751.
II.1.2)Hlavní kód CPV
15000000
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Zakázka zahrnuje dodávku nápojů pro stravovací služby Společného výzkumného střediska v Ispře. To zahrnuje dodávku nápojů pro 2 samoobslužné restaurace, 1 restauraci s obsluhou a kavárnu, jakož i nové vedení klubovny, která se nachází mimo Společné výzkumné středisko (Varese) v Itálii.

Jedná se o rámcovou smlouvu v kaskádě s maximálně 2 poskytovateli služeb pro nákup nápojů, jako jsou neperlivá a perlivá voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.1)Název:
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
15900000
15320000
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ITC41
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Ispra (Varese), Itálie.

II.2.4)Popis zakázky:

Zakázka zahrnuje dodávku nápojů pro stravovací služby Společného výzkumného střediska v Ispře. To zahrnuje dodávku nápojů pro 2 samoobslužné restaurace, 1 restauraci s obsluhou a kavárnu, jakož i nové vedení klubovny, která se nachází mimo Společné výzkumné středisko (Varese) v Itálii.

Jedná se o rámcovou smlouvu v kaskádě s maximálně 2 poskytovateli služeb pro nákup nápojů, jako jsou neperlivá a perlivá voda, nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 12
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

vícestranná rámcová smlouva s maximálně 2 poskytovateli služeb bude mít počáteční dobu trvání 12 měsíců a může být prodloužena tichou dohodou o 3 období v délce 12 měsíců.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.12)Informace o elektronických katalozích
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Uchazeč musí ke své nabídce přiložit všechny dokumenty a informace požadované v bodu III.1 „Podmínky účasti“ tohoto oznámení a uvedené v příloze I specifikací nabídkového řízení „Seznam dokumentů, které je nutno vyplnit a předložit“.

Uchazeč musí přiložit řádně podepsané a datované místopřísežné prohlášení dokládající, že se nenachází v žádné ze situací, které by vedly k jeho vyloučení z účasti na zakázce, která byla zadána Evropskou unií. Místopřísežné prohlášení musí mít celé formu uveřejněnou na následující internetové stránce: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Poznámka: úspěšný uchazeč musí pod trestem vyloučení na podporu přísežného prohlášení před podpisem smlouvy dodat následující listinné důkazy.

Poznámka: v případě, že zakázka bude zadána seskupení, musí předložit přísežné prohlášení společně s podklady a informacemi za každého jednotlivého člena.

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— kopie finančních výkazů (účetních rozvah a provozních účtů) za poslední 3 finanční roky, s uvedením ročního zisku před zdaněním. Jestliže je uchazeč nebude moci z oprávněného důvodu poskytnout, bude muset přiložit výkaz ročního zisku před zdaněním za poslední 3 roky. Pokud budou účetní výkazy nebo prohlášení vykazovat za uplynulé 3 roky průměrnou ztrátu, musí uchazeč předložit další dokument jako důkaz své finanční a ekonomické způsobilosti, jako jsou například příslušné záruky od třetí strany (například mateřské společnosti), výkazy od auditorů, certifikovaných účetních nebo rovnocenné dokumenty.

III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Seznam a stručný popis kritérií pro výběr:

uchazeč musí poskytnout:

— seznam hlavních dodávek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech v oblasti, na kterou se vztahuje tato zakázka (předložení alespoň 3 referencí v hodnotě 3 000 EUR ročně),

— důkaz o tom, že uchazeč je v souladu s platnými zákonnými předpisy dané země a Společenství týkajícími se HACCP (analýza rizik a kritické kontrolní body). Uznávané důkazní prostředky: kopie příručky HACCP nebo podobná osvědčení,

— důkaz o tom, že uchazeč má zaveden spolehlivý systém vlastní kontroly a sledovatelnosti (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002). Uznávané důkazní prostředky: kopie rejstříku šarží a osvědčení o původu ingrediencí.

III.1.5)Informace o vyhrazených zakázkách
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:
III.2.3)Informace o zaměstnancích odpovědných za realizaci zakázky

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 2
IV.1.4)Informace o snížení počtu řešení nebo nabídek během jednání nebo dialogu
IV.1.6)Informace o elektronické aukci
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ano
IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Předchozí zveřejnění týkající se tohoto řízení
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 29/05/2017
Místní čas: 17:30
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 6 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 07/06/2017
Místní čas: 10:00
Místo:

nabídky budou otevírány na této adrese: l'Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIE.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce na uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti). Uchazeči, kteří mají v úmyslu se zúčastnit, musí písemně informovat oddělení OIB.02.002 Veřejné zakázky (bližší informace jsou uvedeny v bodě I.1 výše) nejpozději 2 pracovní dny před konáním otevírání nabídek.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:

36 měsíců po zadání zakázky.

VI.2)Informace o elektronických pracovních postupech
VI.3)Další informace:

1) Specifikace a další dokumenty (včetně otázek a odpovědí) budou k dispozici na následující internetové adrese: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2428

Zainteresované strany vyzýváme k registraci prostřednictvím internetové stránky. Poté budou prostřednictvím on-line systému pro veřejné zakázky informováni o jakýchkoliv aktualizacích, které jsou k dispozici pro tuto výzvu k účasti v nabídkovém řízení. Strany, které se na těchto stránkách nezaregistrují, žádáme, aby je průběžně sledovaly. Komise neponese žádnou zodpovědnost, pokud uchazeči nevezmou na vědomí případné další informace týkající se této výzvy k účasti v nabídkovém řízení uvedené na této internetové stránce.

Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována; je povinností uchazečů kontrolovat její případné aktualizace a úpravy v průběhu období nabídkového řízení.

Dodatečné informace o smluvních podmínkách, obnovení zakázek, podmínkách účasti, minimálních úrovních požadované způsobilosti, celkovém odhadovaném objemu zakázky atd. lze nalézt ve specifikacích, které jsou k dispozici na výše uvedené internetové stránce. Nebude vydávána žádná tištěná verze. OIB získala v roce 2005 certifikaci „EMAS“, čímž vyjádřila svůj kladný postoj k problematice životního prostředí. EMAS je plán ekologického řízení a kontroly, dobrovolně volitelný nástroj EU, který organizace používají ke zvyšování svého ekologického výkonu.

2) Vícestranná rámcová smlouva s maximálně 2 poskytovateli služeb bude mít počáteční dobu trvání 12 měsíců a může být prodloužena tichou dohodou o 3 období v délce 12 měsíců.

3) Je naplánována nepovinná návštěva místa plnění, na které budou uchazeči informováni o pravidlech týkajících se cel v areálu Společného výzkumného střediska. Postupy pro účast jsou uvedeny v písemné výzvě k účasti v nabídkovém řízení.

4) Pro další informace o účasti na výzvách k účasti v nabídkovém řízení a postupu řízení při zadávání veřejné zakázky na OIB viz „Průvodce pro uchazeče“ a brožura „Obchodování s Evropskou komisí“, které jsou k dispozici prostřednictvím tohoto odkazu:

http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

5) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: otevírání nabídek se může účastnit 1 řádně zmocněný zástupce za každého uchazeče uchazeče (je nutno přeložit pas nebo průkaz totožnosti) buďto v Bruselu nebo v Ispře. Uchazeči, kteří mají v úmyslu se účastnit, musí informovat oddělení OIB.02.002 „Financí a veřejných zakázek“ faxem (viz číslo uvedené v bodě I.1) nejpozději týden před datem otevírání nabídek.

Otevírání nabídek bude také přenášeno jako videokonference do Společného výzkumného střediska v Ispře na následující adrese: via E. Fermi 2749, bâtiment 66 — TP 660, 21027 Ispra VA, ITÁLIE.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál Evropské unie
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetová adresa: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
12/04/2017