Leveringen - 15178-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

2019/S 008-015178

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„ChEZ Razpredelenie Balgariya“ AD
130277958
bul. Tsarigradsko shose No. 159, Benchmark biznes tsentar
Sofiya
1784
Bulgarije
Contactpersoon: Mariana Betsinska
Telefoon: +359 28958922
E-mail: mariana.becinska@cez.bg
Fax: +359 28272171
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.cez-rp.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=100792&companyId=20808

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“

Referentienummer: PPD 18-069
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

„Доставка на кабели, трижилни, 12/20 kV“, реф. № PPD 18-069.

Предметът на настоящата поръчка не е разделен на обособени позиции.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 303 435.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

В складове на възложителя, както следва: в гр. София, Враца, Левски и Дупница и адреси, посочени от възложителя на територията, обслужвана от него

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„Доставка на кабели трижилни, 12/20 kV“ — ориентировъчни количества:

1. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 50 mm2, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm2 с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x50, Al/XLPE, Cu екран) — 9 000 м.

2. Кабел, трижилен, 12/20 kV, Al токопроводими жила 95 mm2, XLPE изолация, меден концентричен екран, носещо стоманено въже 50 mm2 с XLPE защитна обвивка

(ВКЛ 20 kV, 3x95, Al/XLPE, Cu екран) —3 000 м.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 167-381332
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19-006/04.01.2019
Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
04/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ВАК 02 ООД
131008947
ул. Околовръстен път № 373
София
1186
Bulgarije
Telefoon: +359 29785455
E-mail: office@vak-02.com
Fax: +359 29928454
NUTS-code: BG411
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 303 435.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019