Leveringen - 15181-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Verenigd Koninkrijk-New Penshaw: Lastschakelaar

2019/S 008-015181

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Northern Powergrid Ltd
Manor House, Station Road
New Penshaw
DH4 7LA
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Farren Nevill
E-mail: farren.nevill@northernpowergrid.com
NUTS-code: UKC22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.northernpowergrid.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Supply and Delivery of 66kV and 132kV Disconnectors and Earth Switches

Referentienummer: NPg17258
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214200
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Supply and delivery of 66kV and 132kV disconnectors and earth switches.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 468 443.92 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

66kV Double Side Break Disconnectors and Earth Switches

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract to manufacture motorised and manual disconnectors/earth switches including provision for interlocks, delivery to site, offloading to agreed lay down area. With an option to provide a full installation and per commissioning service if available.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

132kV Double Side Break Disconnectors and Earth Switches

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract to manufacture motorised and manual disconnectors/earth switches including provision for interlocks, delivery to site, offloading to agreed lay down area. With an option to provide a full installation and per commissioning service if available.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

66kV Centre Break Disconnectors and Earth Switches

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract to manufacture motorised and manual disconnectors/earth switches including provision for interlocks, delivery to site, offloading to agreed lay down area. With an option to provide a full installation and per commissioning service if available.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

132kV Centre Break Disconnectors and Earth Switches

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contract to manufacture motorised and manual disconnectors/earth switches including provision for interlocks, delivery to site, offloading to agreed lay down area. With an option to provide a full installation and per commissioning service if available.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Technical / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Commercial / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17258
Perceel nr.: 1
Benaming:

66kV Double Side Break Disconnectors and Earth Switches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ABB Limited
Warrington
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD61
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 140 527.92 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17258
Perceel nr.: 2
Benaming:

132kV Double Side Break Disconnectors and Earth Switches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 6
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Acrastyle Limited
Ulverston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 157 419.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17258
Perceel nr.: 3
Benaming:

66kV Centre Break Disconnectors and Earth Switches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
UK GRID Solutions Ltd
Stafford
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKG2
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 79 117.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: NPg17258
Perceel nr.: 4
Benaming:

132kV Centre Break Disconnectors and Earth Switches

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
06/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Acrastyle Ltd
Ulverston
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD1
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 380.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Northern Powergrid
New Penshaw
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019