Leveringen - 15189-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Tsjechië-Praag: Drukpapier

2019/S 008-015189

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Česká pošta, s.p.
47114983
Politických vězňů 909/4
Praha 1
225 99
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Naďa Hlušičková
Telefoon: +420 954302331
E-mail: hlusickova.nada@cpost.cz
NUTS-code: CZ0

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ceskaposta.cz

Adres van het kopersprofiel: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Cp

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ofsetový papír

Referentienummer: 320180118
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30197630
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky ofsetového papíru, koutovaného i nekoutovaného, vhodného pro následný potisk na ofsetových (popř. digitálních) tiskových linkách, a to včetně dopravy, balení a manipulace v místě plnění. Na základě zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem na dobu 24 měsíců.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ010
Voornaamste plaats van uitvoering:

Praha

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodávky ofsetového papíru

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks nenatíraného bezdřevého ofsetového papíru 80 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 23
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks nenatíraného bezdřevého ofsetového papíru 90 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 23
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks nenatíraného bezdřevého ofsetového papíru 140 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 7
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks nenatíraného bezdřevého ofsetového papíru 190 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks nenatíraného bezdřevého ofsetového papíru 250 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 90 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 10
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 115 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 135 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 150 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 250 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru matného 400 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru lesklého 90 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 5
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru lesklého 115 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru lesklého 135 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks třikrát natíraného papíru lesklého 150 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 1
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks samolepícího papíru 80 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 2
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks samopropisovacího papíru NCR 56 – 80 g/m2, B1 – CB bílá, 56 g/m2 / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks samopropisovacího papíru NCR 56 – 80 g/m2, B1 – CF bílá, 57 g/m2 / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks samopropisovacího papíru NCR 56 – 80 g/m2, 480x650 – CB bílá, 80 g/m2 / Weging: 3
Kostencriterium - Naam: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 000 ks prokladového papíru barveného 60 – 80 g/m2 o rozměru 480x650 / Weging: 4
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 220-504500
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zadavatel zrušil zadávací řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť byl v zadávacím řízení jediný účastník.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019