Diensten - 15243-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Vrachtbehandeling en opslag

2019/S 008-015243

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Polska Grupa Górnicza S.A.
ul. Powstańców 30
Katowice
40-039
Polen
Contactpersoon: Oddział KWK „Ruda”, 41-711 Ruda Śląska, ul. Halembska 160
Telefoon: +48 327173130
E-mail: bar.rzepka@pgg.pl
Fax: +48 327173113
NUTS-code: PL22

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.pgg.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://efo.coig.biz
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego

Referentienummer: 451800509
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla PGG S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Pokój w okresie 24 miesięcy

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Kompleksowa obsługa placów składowych i transportu wewnętrznego na powierzchni (w tym kopalnianych sieci kolei wąskotorowych) oraz obsługa urządzeń przeładunkowych i transportowych Zamawiającego dla PGG S.A. Oddziału KWK Ruda Ruch Pokój w okresie 24 miesięcy:

Zakres usług i planowana liczba godzin w okresie realizacji zamówienia:

1) Pracownik do prac ręcznych - 132 372 godzin

2) Żuraw samojezdny kołowy z operatorem - 1 550 godzin

3) Lokomotywa spalinowa z operatorem - 7 754 godzin

4) Wózek widłowy z operatorem - 3 102 godzin

5) Obsługa żurawia wieżowego - 16 544 godzin

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, określone w Części VIII SIWZ oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp z uwzględnieniem zapisu art. 133 ust. 4 uPzp oraz art. 24 ust.5 pkt 2) i 4) uPzp.

2. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów określonych w pkt. 1 wykonawca dołącza do oferty:

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) sporządzony według wzoru (formularza) stanowiącego Załącznik nr 10 do SIWZ dotyczący:

a) Wykonawcy a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – każdego z nich.

b) Podmiotów, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie braku przesłanek wykluczenia i spełniania warunku odnoszącego się do udostępnionego zasobu.

2) Zobowiązanie do oddania do dyspozycji zasobów – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów.

3. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Przed udzieleniem zamówienia, zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 1 uPzp, Zamawiający poprzez narzędzia umieszczone na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego (EFO), wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, wymienionych i opisanych szczegółowo poniżej.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Szczegółowe zasady i kryteria, oświadczenia i dokumenty jakie należy złożyć Zamawiającemu w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określono w SIWZ

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 60 000,00 PLN.

Formy wniesienia wadium opisane zostały w SIWZ.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Termin płatności faktur dokumentujących zobowiązania wynikające z Umowy wynosi 120 dni od daty wpływu faktury do Zamawiającego. Wyklucza się stosowanie zaliczek i przedpłat. Szczegółowe warunki dotyczące płatności określone zostały w SIWZ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku do oferty należy dołączyć Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

3. Przepisy ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.

4. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Pozostałe zapisy zgodnie z częścią XII SIWZ.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy zostały określone w załączniku nr 7 do SIWZ.

2. Zawierają one również informacje w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust.1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej PGG S.A. w zakładce RODO. Zamawiający przedstawia klauzulę informacyjną wynikającą z przepisów RODO w kategorii kontrahent – treść klauzuli informacyjne j umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.

3. Strony dopuszczają możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5) uPzp SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach - Zał. nr 7 do SIWZ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem jednoetapowej aukcji na warunkach określonych w części XXII SIWZ.

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 145-333012
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 08:55
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 2 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
Plaats:

Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK RUDA, ul. Halembska 160, 41-711 Ruda Śląska, POLSKA, pokój nr 11

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Oferta powinna być sporządzona i złożona zgodnie z wymogami określonymi w części XVII SIWZ.

2. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami określono w części XVIII SIWZ.

3. Formalności jakie należy dopełnić przed zawarciem umowy określono w części XXV SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zgodnie z Działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801

Internetadres: www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019