Werken - 15248-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Duitsland-Friedberg: Schilderwerk

2018/S 009-015248

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen Niederlassung Mitte Zentrale Vergabe
Schützenrain 5-7
Friedberg
61169
Duitsland
E-mail: Info.Vergabe@lbih.hessen.de
Fax: +49 6031 / 167-169
NUTS-code: DE731

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://vergabe.hessen.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

23 Malerarbeiten

Referentienummer: VG-0454-2017-1891
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45442100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Maler- und Lackierarbeiten – Beschichtungen (DIN 18 363)

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 167 177.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45442180
45442121
45442110
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE7
NUTS-code: DE731
Voornaamste plaats van uitvoering:

Murhardsche Bibliothek

Brüder-Grimm-Platz 4a

34117 Kassel

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Malerarbeiten Neubau – Wandflächen, ca. 1 000 m2 – Deckenflächen, ca. 1 275 m2 – Metallflächen Tragwerkskonstruktion, ca. 150 m2 – Metallflächen Zugstäbe, ca. 50 m – versch. Geländer, ca. 44 m2 Malerarbeiten Bestand – Wandflächen, ca. 7 600 m2 – Deckenflächen, ca. 5 400 m2 – versch. Geländer, ca. 13 m2 – Holzfenster, ca. 118 Stück – Innentüren, ca. 12 Stück.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 214-444110
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

23 Malerarbeiten

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
SD Malerwerkstätten Donth GmbH & Co.KG
Hermannsteinstr. 32
Waltershausen
99880
Duitsland
Telefoon: +49 3622/40230
E-mail: info@malers.de
Fax: +49 3622/402318
NUTS-code: DEG0C
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 177.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Vergabekammer des Landes Hessen bei dem Regierungspräsidium Darmstadt
Fristenbriefkasten, Luisenplatz 2
Darmstadt
64283
Duitsland
Telefoon: +49 6151-12-0
Fax: +49 6151-12-6347
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018