Služby - 152637-2019

02/04/2019    S65

Slovensko-Prešov: Architektonické a súvisiace služby

2019/S 065-152637

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Prešov
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00327646
Poštová adresa: Hlavná 73
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
E-mail: lasachisro@gmail.com
Telefón: +421 917765110
Fax: +421 517733665

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.presov.sk

I.2)Informácia o spoločnom verejnom obstarávaní
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na inej adrese:
Úradný názov: Lasachi, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 46545727
Poštová adresa: Volgogradská 9
Mesto/obec: Prešov
Kód NUTS: SK041 Prešovský kraj
PSČ: 080 01
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura
E-mail: lasachisro@gmail.com
Telefón: +421 917765110

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.presov.sk

Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: http://evo.gov.sk/evo
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: Samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Prírodné kúpalisko Delňa

II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71320000 Inžinierske projektovanie
II.2.4)Opis obstarávania:

Mesto Prešov vyhlasuje verejnú anonymnú urbanisticko - architektonickú a krajinársku projektovú súťaž návrhov Prírodné kúpalisko Delňa.

Súťaž bola pripravená a bude prebiehať v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13.4.2016 s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmetom súťaže je vypracovanie urbanisticko-architektonického a krajinárskeho návrhu riešenia Prírodného kúpaliska Delňa ako prestavbu a dostavbu športovo-rekreačného areálu na vymedzenom území.

Účelom súťaže je navrhnúť optimálne urbanistické, architektonické a krajinárske riešenie prírodného kúpaliska Delňa so športovo-rekreačnou a oddychovou funkciou.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.10)Kritériá na výber uchádzačov:
III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

Je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov - úplné znenie je uvedené v súťažných podmienkach z dôvodu obmedzenia počtu znakov.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

1.) celkovú urbanisticko architektonická a krajinárska kvalita návrhu .............................80 %

2.) ekonomická efektivita a realizovateľnosť návrhu ..........................................................20 %

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 31/05/2019
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

1. cena sa stanovuje vo výške 6 000,- EUR

2. cena sa stanovuje vo výške 3 600,- EUR

3. cena sa stanovuje vo výške 2 400,- EUR

Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 EUR.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

Pre neocenené návrhy môže porota udeliť odmenu, celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je 2 000 EUR.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. arch. Imrich Pleidel
Ing. Štefan Lančarič, PhD.
doc. Ing. arch. Juraj Koban, PhD
Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD.
Ing. arch. Mária Čutková
Ing. arch. Juraj Medvecký-Heretik
Ing. Rastislav Mochnacký
náhradníčka - Ing. arch. Petronela Királyová
náhradníčka - Ing. Jana Vrteľová
náhradník - Mgr. Branislav Švorc, PhD.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní JED, je dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady preukázanie splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Ostatné ustanovenia § 39 týmto nie je dotknuté. Úradné hodiny spoločnosti zabezpečujúcej proces verejného obstarávania je od 9.00-12.00 hod.Predmetné verejné obstarávanie bude realizované systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom evo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne súťažné podmienky v listinnej podobe. Ďalšie podrobnosti o komunikácií sú uvedené v súťažných podmienkach.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3)Postup preskúmania
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
29/03/2019