Diensten - 15274-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Spanje-Madrid: Reparatie en onderhoud van elektrische en mechanische uitrusting in gebouwen

2019/S 008-015274

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Renfe Viajeros, S. M. E., S. A.
A86868189
Avenida Ciudad de Barcelona, 6
Madrid
28007
Spanje
Contactpersoon: Alfonso Mínguez Muñoz
Telefoon: +34 915066727
E-mail: aminguez@renfe.es
Fax: +34 915066304
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.renfe.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.renfe.com/empresa/index.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento de inmuebles y sus instalaciones en estaciones de cercanías de Madrid

Referentienummer: 2018-00013
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50710000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de mantenimiento de inmuebles y sus instalaciones en estaciones de cercanías de Madrid.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 761 940.27 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S.A., excepto instalaciones eléctricas, climatización y ACS en el n. de cercanías de Madrid

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento y conservación de las estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S. A., excepto instalaciones eléctricas, climatización y ACS en el n. de cercanías de Madrid

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas, climatización y ACS, en estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S. A. en el n. de cercanías de Madrid

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50710000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES3
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas, climatización y ACS, en estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S. A. en el n. de cercanías de Madrid.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterio técnico / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Criterio económico / Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 086-194236
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4500030272
Perceel nr.: 1
Benaming:

Servicio de mantenimiento de las estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S. A., excepto instalaciones eléctricas, climatización y agua caliente sanitaria, en el núcleo de cercanías de Madrid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Coymal, S. L.
B80553373
C/ Pico Mulhacén, 16
Arganda del Rey
28500
Spanje
Telefoon: +34 918729706
E-mail: coymal@coymal.com
Fax: +34 918706607
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 458 676.82 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 4500030273
Perceel nr.: 2
Benaming:

Servicio de mantenimiento y conservación de las instalaciones eléctricas, climatización y agua caliente sanitaria, en estaciones y dependencias anexas de Renfe Viajeros, S. M. E., S. A., en el núcleo de cercanías de Madrid

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Elsamex, S. A.
A28504728
C/ San Severo, 18, P. E. Barajas Park
Madrid
28042
Spanje
Telefoon: +34 917096900
E-mail: huertascr@elsamex.com
Fax: +34 912337698
NUTS-code: ES3
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 303 263.45 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Madrid
28020
Spanje
Telefoon: +34 913491446/47/51
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Fax: +34 913491441
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

15 días hábiles a la recepción del presente escrito.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019