Diensten - 15288-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Tsjechië-Praag: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 008-015288

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Elektrárna Počerady, a.s.
24288110
Duhová 1444/2
Praha
140 53
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Tomáš Vaněk
Telefoon: +420 602717301
E-mail: tomas.vanek@cez.cz
NUTS-code: CZ01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cez.cz

Adres van het kopersprofiel: https://nen.nipez.cz/profil/EPC

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Realizační smlouva na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření pro rok 2019 Elektrárna Počerady, a.s.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Realizační smlouva pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 213 000 000.00 CZK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: CZ042
Voornaamste plaats van uitvoering:

Elektrárna Počerady, a.s., Počerady

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Sjednání Realizační smlouvy pro rok 2019 a to na základě uzavřené Rámcové dohody na zajištění údržby na zařízení logického celku Strojovna, Kotelna a Odsíření Elektrárny Počerady, a.s. pro plnění jednotlivých dílčích zakázek na poskytování opakujících se služeb s obdobným předmětem plnění v rámci provádění údržby, oprav a kontrol zařízení, dále i komplexního zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností vč. zajištění potřebných materiálů a náhradních dílů zařízení logických celků (LC) strojovna (AS), kotelna (AK) a odsíření (AO) při zachování všech provozních parametrů zařízení, jako je zejména jeho bezpečnost, spolehlivost, bezporuchovost, životnost a ekonomie provozu daná technickými podmínkami a požadavky energetické soustavy. Součástí plnění je i zabezpečení realizace údržby, oprav a kontrol formou realizační přípravy, řízení a vyhodnocování prováděných činností, vč. zajištění potřebného materiálu a náhradních dílů.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Realizační smlouva pro rok 2019 uzavřena podle podmínek Rámcové dohody " Zajištění údržby LC Strojovna, Kotelna a Odsíření Elektrárny Počerady, a.s.", která byla uzavřena na základě samostatného zadávacího řízení Z2018-006504.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
G - Team a.s.
45358028
Petrská 1131/2, Nové Město
Praha
110 00
Tsjechië
NUTS-code: CZ01
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Energetické opravny, a.s.
25040707
Prunéřov 375
Kadaň
432 01
Tsjechië
NUTS-code: CZ042
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o úkonu Zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10. Návrh je nutné doručit ÚHOS i Zadavateli do 10 dnů od doručen rozhodnutí Zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tsjechië
Telefoon: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112

Internetadres: https://www.uohs.cz/

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019