Leveringen - 152900-2019

02/04/2019    S65    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Plaatsbewijzen

2019/S 065-152900

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Nationaal identificatienummer: 35914939
Postadres: Rožňavská 1
Plaats: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 832 72
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Zuzana Štanclová
E-mail: stanclova.zuzana@slovakrail.sk
Telefoon: +421 220292654

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.slovakrail.sk

Adres van het kopersprofiel: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9090

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tlač cestovných lístkov

Referentienummer: 10217/2019-SeON
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34980000 Plaatsbewijzen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je tlač prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1 súťažných podkladov, vrátane ich balenia a dodania do určeného miesta podľa obchodných podmienok z časti B.2 súťažných podkladov platných pre zodpovedajúcu časť predmetu zákazky. Súčasťou predmetu zákazky je vypracovanie grafických návrhov jednotlivých druhov prepravných dokladov, podľa uvedenej špecifikácie, ktoré obstarávateľ odsúhlasí alebo upraví a následne budú považované za vzorky príslušných prepravných dokladov.

V prípade požiadavky na umiestnenie reklamy obchodných partnerov na prepravných dokladoch dodávateľ predloží objednávateľovi na schválenie nátlačky vyhotovené na základe grafického návrhu poskytnutého objednávateľom s objednávkou.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 166 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač manuálnych prepravných dokladov

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK04 Východné Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.1 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.1.2 súťažných podkladov je len predpokladané. Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Výsledkom verejného obstarávania v časti č. 1 predmetu zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody s 3 účastníkmi rámcovej dohody.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do KVC

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK04 Východné Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.2 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.2.2 súťažných podkladov je len predpokladané.

Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Výsledkom verejného obstarávania v časti č. 2 predmetu zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody s 3 účastníkmi rámcovej dohody.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Tlač teplocitlivých cestovných lístkov do iPOPKVC a stacionárnych automatov

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34980000 Plaatsbewijzen - MA08
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK04 Východné Slovensko
Voornaamste plaats van uitvoering:

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s., Sklad tlačív Košice, Pri bitúnku 2, GPS: 48o42'50.45"N, 1o16'7.34"E, 040 01 Košice, SLOVENSKÁ REPUBLIKA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmetom zákazky je dodanie prepravných dokladov pre osobnú železničnú dopravu zodpovedajúcich špecifikácii uvedenej v časti B.1.3 súťažných podkladov podľa obchodných podmienok uvedených v časti B.2 súťažných podkladov. Množstvo prepravných dokladov uvedené v časti B.1.3.2 súťažných podkladov je len predpokladané.

Požadované množstvo bude určené vo vystavených objednávkach objednávateľa.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Výsledkom verejného obstarávania v časti č. 3 predmetu zákazky je uzatvorenie rámcovej dohody s 2 účastníkmi rámcovej dohody.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 141-323560
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003965-4600003966-4600003967/VS/2018 - 1. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Prompt, tlačiareň cenín, a.s.
Nationaal identificatienummer: 00698407
Postadres: Jozefa Hagaru 9
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 831 51
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003965-4600003966-4600003967/VS/2018 - 2. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Päť P Slovakia - reklamná agentúra, spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 35894601
Postadres: Súťažná 21
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 821 08
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 1
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003965-4600003966-4600003967/VS/2018 - 3. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Citadela spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 35709227
Postadres: Kladnianska 20
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 821 05
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 77 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003962-4600003963-4600003964/VS/2018 - 1. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Xepap, spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 31628605
Postadres: Jesenského 4703
Plaats: Zvolen
NUTS-code: SK03 Stredné Slovensko
Postcode: 960 01
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003962-4600003963-4600003964/VS/2018 - 2. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cromwell a. s.
Nationaal identificatienummer: 31353746
Postadres: Lamačská cesta 22
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 841 03
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003962-4600003963-4600003964/VS/2018 -3. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Päť P Slovakia - reklamná agentúra, spol. s r.o.
Nationaal identificatienummer: 35894601
Postadres: Súťažná 21
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 821 08
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 528 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003960-4600003961/VS/2018 - 1. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Cromwell a. s.
Nationaal identificatienummer: 31353746
Postadres: Lamačská cesta 22
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK01 Bratislavský kraj
Postcode: 841 03
Land: Slovakije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 561 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2
Perceel nr.: 3
Benaming:

Rámcová dohoda č. 4600003960-4600003961/VS/2018 - 2. účastník rámcovej dohody

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nationaal identificatienummer: Cg.01-10-042030
Postadres: Halom u. 5
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU MAGYARORSZÁG
Postcode: 1102
Land: Hongarije
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 561 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

2.Informácia o hodnote zákazky uvedená v bode V.2.4) tohto oznámenia je pre každú časť predmetu zákazky rovná finančnému limitu rámcovej dohody.

3. Celková hodnota obstarávania uvedená v bode II.1.7) tohto oznámenia predstavuje súčet finančných limitov troch častí predmetu zákazky.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Sú uvedené v § 163 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Úrad pre verejné obstarávanie
Postadres: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Plaats: Bratislava
Postcode: 820 05
Land: Slovakije
Telefoon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internetadres: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
28/03/2019