Diensten - 15293-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Sopron: Reparatie en onderhoud van locomotieven

2019/S 008-015293

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Győr–Sopron–Ebenfurti Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK02796
Mátyás király utca 19.
Sopron
9400
Hongarije
Contactpersoon: Fugerth Gabriella
Telefoon: +36 99577380
E-mail: gfugerth@gysev.hu
Fax: +36 99577681
NUTS-code: HU221

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www2.gysev.hu

Adres van het kopersprofiel: https://www2.gysev.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonatok és fődarabjainak javítása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50221000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonatok és fődarabjainak javítása

I. rész: Keretmegállapodás 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat dízelmotor javítására

II. rész: Keretmegállapodás 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat forgóváz felújítására

III. rész: Keretmegállapodás VOITH hajtómű javítására

IV. rész: Keretmegállapodás 0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat festésére

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 19 500 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50223000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU
Voornaamste plaats van uitvoering:

Vállalkozó telephelye

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

„0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat festése” vállalkozási keretszerződés keretében

A szerződés keretösszege: nettó 19 500 000 Ft.

Ajánlatkérő a keretösszeg 50 %-ára vállal lehívási kötelezettséget.

A beszerzés tájékoztató jellegű mennyisége:

1446/2446 motorvonat festése: 2 db

Részletes műszaki tartalom a KKD mellékletében meghatározottak szerint.

A keretmegállapodásos eljárás második szakaszában a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerint, verseny újranyitást követő szerződéskötéssel kerül sor.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Teljesítési határidő (min. 12 munkanap - max. 30 munkanap) / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Jótállás időtartama (min. 365 naptári nap - max. 730 naptári nap) / Weging: 5
Prijs - Weging: 80
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1) A II.2.5) pontban megadott „Ár” szempont részletezése:

Alapjavítási munkák ajánlati ár: 60

Opciós javítási munkák ajánlati ár: 20

2) Értékelés módszerei: 1-2. szempont (Ár, teljesítési határidő): fordított arányosítás, 3.szempont(Jótállás):egyenes arányosítás. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 1-100 pont.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 135-277613
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: IV
Benaming:

0247; 1446/2446 sorozatszámú (Jenbacher) motorvonat festése

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.
Szövő utca 85.
Szombathely
9700
Hongarije
E-mail: miklos.varga@mvj.hu
NUTS-code: HU222

Internetadres: https://mvj.hu/hu/

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 500 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 500 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet b)

Ajánlattevő neve: Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.

Címe: 9700 Szombathely, Szövő utca 85.;

Adószáma: 14263121-2-18

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c)

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1) Ajánlattevő neve: Mozdony és Vasúti Járműjavító Kft.

Címe: 9700 Szombathely, Szövő utca 85.;

Adószáma: 14263121-2-18

2) Ajánlattevő neve: Dunakeszi Járműjavító Kft.

Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.;

Adószáma: 10814440-2-44

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve: Dunakeszi Járműjavító Kft.

Címe: 2120 Dunakeszi, Állomás sétány 19.;

Adószáma: 10814440-2-44

Az érvénytelenség indoka: Az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban előírtakat nem teljesítette. Az ajánlattevő kizáró okok hatálya alatt nem állása nem állapítható meg. Ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-a szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019