Diensten - 15294-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Kopersprofiel - Niet van toepassing 

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten

2019/S 008-015294

Aankondiging door middel van een kopersprofiel

Deze aankondiging heeft betrekking op het volgende: Periodieke indicatieve aankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Towarowa 1
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polen
Contactpersoon: Liberata Luberadzka
Telefoon: +48 327564092
E-mail: przetargi@zwp.jsw.pl
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.jsw.pl

Adres van het kopersprofiel: http://www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacji sprzętu spawalniczego, obsługi centralnej emulsowni, przeglądu i kompletacji maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla KWK "Knurów-Szczygłowice"

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50800000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL229
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Regeneracja narzędzi ręcznych, konserwacji sprzętu spawalniczego, obsługi centralnej emulsowni, przeglądu i kompletacji maszyn i urządzeń górniczych na powierzchni dla KWK "Knurów-Szczygłowice"

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019