Diensten - 15311-2019

11/01/2019    S8    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Denemarken-Kopenhagen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

2019/S 008-015311

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 243-556912)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Metroselskabet I/S
30823699
Metrovej 5
København S
2300
Denemarken
Contactpersoon: Carsten Larsen
Telefoon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-code: DK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.m.dk

I.1)Naam en adressen
Hovedstadens Letbane I/S
36032499
Metrovej 5
København S
2300
Denemarken
Contactpersoon: Carsten Larsen
Telefoon: +45 72424874
E-mail: procurement@m.dk
NUTS-code: DK01

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.m.dk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Rammeaftale Teknisk Rådgivning på fagområdet Byplanlægning og Strategisk Udvikling

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Metroselskabet I/S og Hovedstadens Letbane I/S (herefter benævnt Bygherren) udbyder rammeaftaler med

Flere aktører på en række fagområder.

Nærværende udbudsbekendtgørelse vedrører fagområdet Byplanlægning og Strategisk Udvikling

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556912

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4
In plaats van:

Dansk

Te lezen:

Dansk og Engelsk

Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 31/01/2019
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: