Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Werken - 153402-2021

29/03/2021    S61

Frankrijk-Straatsburg: Modernisering van het brandbeveiligingssysteem in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg

2021/S 061-153402

Aankondiging van een opdracht

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Parlement
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman
Plaats: Strasbourg
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Postcode: 67070
Land: Frankrijk
Contactpersoon: Direction des infrastructures — contrats et marchés
E-mail: INLO.AO.DIR.A@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.europarl.europa.eu
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=7878
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Modernisering van het brandbeveiligingssysteem in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg

Referentienummer: 06A70/2021/M004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Modernisering van het brandbeveiligingssysteem in de gebouwen van het Europees Parlement in Straatsburg:

— perceel 1: werkzaamheden voor de modernisering van het brandbeveiligingssysteem;

— perceel 2: onderhoud en toekomstige ontwikkelingen;

— perceel 3: verwijderen/plaatsen van valse plafonds;

— perceel 4: opdracht voor de coördinatie van het brandbeveiligingssysteem.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 18 375 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden gecombineerd:

Zie de aanbestedingsstukken.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Werkzaamheden voor de modernisering van het brandbeveiligingssysteem

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45312100 Installeren van brandalarmsystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Werkzaamheden voor de modernisering van het brandbeveiligingssysteem.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 900 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte informatiebijeenkomst georganiseerd. Raadpleeg de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving voor de datum en de inschrijvingsvoorwaarden.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Onderhoud en toekomstige ontwikkelingen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35000000 Uitrusting voor veiligheid, brandweer, politie en leger
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onderhoud en toekomstige ontwikkelingen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 020 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 228
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte informatiebijeenkomst georganiseerd. Raadpleeg de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving voor de datum en de inschrijvingsvoorwaarden.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Verwijderen/plaatsen van valse plafonds

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45421146 Aanbrengen van verlaagde plafonds
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Verwijderen/plaatsen van valse plafonds.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 5 250 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte informatiebijeenkomst georganiseerd. Raadpleeg de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving voor de datum en de inschrijvingsvoorwaarden.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Opdracht voor de coördinatie van het brandbeveiligingssysteem

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71245000 Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRF11 Bas-Rhin
Voornaamste plaats van uitvoering:

Straatsburg, Frankrijk.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opdracht voor de coördinatie van het brandbeveiligingssysteem.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 2 205 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 120
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Er wordt een verplichte informatiebijeenkomst georganiseerd. Raadpleeg de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving voor de datum en de inschrijvingsvoorwaarden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie de aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Zie de aanbestedingsstukken.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/06/2021
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 12 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 06/07/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Straatsburg, Frankrijk.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Raadpleeg de voorwaarden voor het indienen van een inschrijving voor de inschrijvingsvoorwaarden.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Gerecht
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67000
Land: Frankrijk
Internetadres: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Er kan in beroep worden gegaan tegen het besluit van de aanbestedende dienst en dit binnen twee maanden na bekendmaking van het resultaat van de procedure door de uitgesloten inschrijvers of door de (rechts- of natuurlijke) personen die, zonder ontvanger van het besluit te zijn, rechtstreeks of individueel hierbij zijn betrokken.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Greffe du tribunal de l'Union européenne
Postadres: Rue du Fort Niedergrünewald
Plaats: Luxembourg
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
E-mail: cfi.registry@curia.europa.eu
Internetadres: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/03/2021