Werken - 15344-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Wegenbouwwerken

2018/S 009-015344

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2017/S 238-493324)

Legal Basis:

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Białystok
PL343
ul. Słonimska 1
Białystok
15-950
Polen
Contactpersoon: Jolanta Aleksandrowicz, Sylwia Kozłowska
Telefoon: +48 858797309
E-mail: zzp@um.bialystok.pl
Fax: +48 858696249
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bip.bialystok.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej i odcinka przedłużenia ulicy J. Kuronia w Białymstoku

Referentienummer: ZDM-X-271.33.2017.PM
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa przedłużenia ul. Wiewiórczej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do skrzyżowania z przedłużeniem ul. J. Kuronia oraz budowa przedłużenia ul. J. Kuronia na odcinku od ul. K. Ciołkowskiego do skrzyżowania z przedłużeniem ul. Wiewiórczej w Białymstoku.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez KOMI-Zdzisław Kozikowski z siedzibą przy ul. Waszyngtona 24 lok. 415, 15-274 Białystok oraz w warunkach technicznych określonych przez Zarząd Dróg Miejskich w zakresie budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy K. Ciołkowskiego z przedłużeniem ul. J. Kuronia stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 238-493324

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 17/01/2018
Plaatselijke tijd: 09:45
Te lezen:
Datum: 26/01/2018
Plaatselijke tijd: 09:45
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 17/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: