Werken - 15369-2018

13/01/2018    S9    - - Werken - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Wegenbouwwerken

2018/S 009-015369

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
NIF Zrt.
AK15388
Váci út 45
Budapest
1134
Hongarije
Contactpersoon: Közbeszerzési Osztály
Telefoon: +36 18025769
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nif.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.nif.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának kivitelezése (K067.02)” tárgyú szerződés módosítása

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233120
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

„Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának kivitelezése (K067.02)” tárgyú szerződés módosítása

II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120
45233123
45233140
45210000
45221110
65000000
31600000
45315300
71320000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

67 sz. főút a dokumentációban meghatározott részei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles:

Vállalkozási szerződés „Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának kivitelezése (K067.02)” tárgyában.

Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsútnak a Kaposfüred elkerülő, valamint a Látrány elkerülő utak közötti szakaszát kell megvalósítani mindösszesen 33,2 km hosszon. Az engedélyezési tervek, valamint az építési engedélyek alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a kivitelező feladatát képezi.

A megvalósítandó útfejlesztés a településeket új nyomvonalon kerüli el (Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod), a települések közötti szakaszokon pedig a meglévő 67. sz. főút gyorsúttá történő átépítése valósítandó meg.

A 33,2 km hosszúságú gyorsúti szakaszon mindösszesen 12 db csomópont, illetve átvezetés került kialakításra az alábbiak szerint: 3 db szintbeni csomópont, 3 db különszintű csomópont, 4 db különszintű átvezetés és 3 db fel és/vagy lehajtás biztosítása.

A kivitelezéshez kapcsolódóan Mernyeszentmiklós és Somogybabod települések között a gyorsúttal párhuzamosan új összekötő út építendő 11 km hosszon a meglévő átkelési szakaszok felhasználásával, továbbá a lassújármű és kerékpáros forgalom számára burkolt szervizút építendő a gyorsúttal párhuzamosan, valamint az útépítéssel elzárt, jellemzően mezőgazdasági művelésű területek megközelítésére stabilizált földutak kerülnek kialakításra.

A gyorsút teljes nyomvonalán kiépítésre kerül a vadvédelem, valamint az üzemi hírközlés alépítmény rendszere a megszakító létesítményekkel, a hírközlési vezeték és annak tartozékai nem kerülnek kiépítésre. Az érintett közművek kiváltásának tervezése, engedélyezése és megvalósítása a kivitelező feladatát képezi.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 12
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: IKOP-4.1.0.-15-2016-00004

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 130-265269

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1.
Benaming:

Vállalkozási szerződés

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
14/06/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
S+S R67 Konzorcium, Vezető tag: STRABAG Építő Kft. (névváltozás előtt: STR Építő Kft.)
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hongarije
Telefoon: +36 13585010
E-mail: abel.santa@strabag.com
Fax: +36 13585441
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27.
Spittal an der Drau
9800
Oostenrijk
Telefoon: +36 13585010
E-mail: abel.santa@strabag.com
Fax: +36 13585441
NUTS-code: AT212
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SOLTÚT Kft.
Kecskeméti út 34.
Solt
6320
Hongarije
Telefoon: +36 78486846
E-mail: soltut@soltut.hu
Fax: +36 78486846
NUTS-code: HU331
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 65 747 578 291.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
45233120
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
45233120
45233123
45233140
45210000
45221110
65000000
31600000
45315300
71320000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU232
Voornaamste plaats van uitvoering:

67 sz. főút a dokumentációban meghatározott részei

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A Vállalkozó az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok ellátására köteles:

Vállalkozási szerződés „Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsút Kaposfüred és Látrány elkerülő utak közötti szakaszának kivitelezése (K067.02)” tárgyában.

Kaposvár és az M7 autópálya közötti R67 jelű 2x2 forgalmi sávos gyorsútnak a Kaposfüred elkerülő, valamint a Látrány elkerülő utak közötti szakaszát kell megvalósítani mindösszesen 33,2 km hosszon. Az engedélyezési tervek, valamint az építési engedélyek alapján a kiviteli tervdokumentáció elkészítése a kivitelező feladatát képezi.

A megvalósítandó útfejlesztés a településeket új nyomvonalon kerüli el (Somogyaszaló, Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod), a települések közötti szakaszokon pedig a meglévő 67. sz. főút gyorsúttá történő átépítése valósítandó meg.

A 33,2 km hosszúságú gyorsúti szakaszon mindösszesen 12 db csomópont, illetve átvezetés került kialakításra az alábbiak szerint: 3 db szintbeni csomópont, 3 db különszintű csomópont, 4 db különszintű átvezetés és 3 db fel és/vagy lehajtás biztosítása.

A kivitelezéshez kapcsolódóan Mernyeszentmiklós és Somogybabod települések között a gyorsúttal párhuzamosan új összekötő út építendő 11 km hosszon a meglévő átkelési szakaszok felhasználásával, továbbá a lassújármű és kerékpáros forgalom számára burkolt szervizút építendő a gyorsúttal párhuzamosan, valamint az útépítéssel elzárt, jellemzően mezőgazdasági művelésű területek megközelítésére stabilizált földutak kerülnek kialakításra.

A gyorsút teljes nyomvonalán kiépítésre kerül a vadvédelem, valamint az üzemi hírközlés alépítmény rendszere a megszakító létesítményekkel, a hírközlési vezeték és annak tartozékai nem kerülnek kiépítésre. Az érintett közművek kiváltásának tervezése, engedélyezése és megvalósítása a kivitelező feladatát képezi.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in dagen: 12
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 65 747 578 291.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
S+S R67 Konzorcium, Vezető tag: STRABAG Építő Kft. (névváltozás előtt: STR Építő Kft.)
Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Budapest
1117
Hongarije
Telefoon: +36 13585010
E-mail: abel.santa@strabag.com
Fax: +36 13585441
NUTS-code: HU110
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
STRABAG AG
Ortenburgerstraße 27.
Spittal an der Drau
9800
Oostenrijk
Telefoon: +36 13585010
E-mail: abel.santa@strabag.com
Fax: +36 13585441
NUTS-code: AT212
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
SOLTÚT Kft.
Kecskeméti út 34.
Solt
6320
Hongarije
Telefoon: +36 78486846
E-mail: soltut@soltut.hu
Fax: +36 78486846
NUTS-code: HU331
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 10.12. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Szerződéses Megállapodásban meghatározott Vállalkozói Díj ellenértékét a Megrendelő, a kifizetésre köteles szervezet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § alapján utalja át a Vállalkozó, illetve az engedményesek által megadott pénzforgalmi számlaszámra.”.

2. Szerződő Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 10.13. pontja nem alkalmazandó.

3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 11.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a szerződés értékének 65 %-át. Az alvállalkozóknak a szerződés teljesítésében való részvétel arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesülnek a szerződés általános forgalmi adó nélküli számított ellenértékéből.”.

4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozási Szerződéses Feltételek 11.8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Vállalkozó vállalja, hogy az Alvállalkozóival/ Közreműködőivel kötött szerződésben megköveteli, hogy a közreműködők/alvállalkozó(k) nem vehetnek igénybe saját teljesítésének 65 %-át meghaladó mértékben további Alvállalkozót/ Közreműködőt.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

A tárgyi közbeszerzési eljárásra, illetve az annak eredményeként megkötött Szerződés tartalmára irányadó Kbt. 135. § (3) bekezdését a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2016. évi CLX. törvény (a továbbiakban Mód. tv) 37. § (1) bekezdése akként módosította, hogy „építési beruházások esetén a szerződésben foglalt ellenérték kifizetésére kormányrendelet a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésétől eltérő, sajátos szabályokat állapíthat meg.”.

A fenti, 2017. január 1. napjától alkalmazandó módosítások az alvállalkozói közvetlen kifizetés intézménye helyett visszaállítják a fővállalkozó kétlépcsős kifizetésének (ahol az alvállalkozói kifizetések igazolását követően történik a fővállalkozóra eső díjrészlet kifizetése) intézményét az építési beruházások esetében.

A Mód. tv. 38. § (3) bek. akként módosította a Kbt. 138. § (5) bekezdését az alvállalkozó igénybevételének mértéke tekintetében.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 65 747 578 291.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 65 747 578 291.00 HUF