Leveringen - 15379-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Vooraankondiging zonder oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

Zweden-Söderhamn: Signaleringsborden

2018/S 009-015379

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inköp Gävleborg
222000-2311
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg Köpmannen 7
Söderhamn
826 80
Zweden
Contactpersoon: Roxana Berggren
Telefoon: +46 104713008
E-mail: roxana.berggren@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Gävle Kommun
E-mail: info@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Göran Tysk
E-mail: goran.tysk@primona.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Joakim Lundberg
E-mail: joakim.lundberg@gavle.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Malin Schönning
E-mail: malin.schonning@gavle.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Ellinor Bostedt
E-mail: ellinor.bostedt@gavle.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Ulf Häggberg
E-mail: Ulf.Haggberg@gavle.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Gävle kommun
212000-2338
Gävle kommun Drottningatan 22
Gävle
803 11
Zweden
Contactpersoon: Inger Mohlén
E-mail: inger.mohlen@gavle.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Ljusdals kommun
212000-2320
Ljusdals Kommun Riotorget
Ljusdal
821 80
Zweden
Contactpersoon: Ljusdals Kommun
E-mail: info@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.inkopgavleborg.se/

I.1)Naam en adressen
Söderhamns kommun
212000-2353
Söderhamns kommun Faxholmsgatan 3
Söderhamn
826 80
Zweden
Contactpersoon: Söderhamns Kommun
E-mail: info@inkopgavleborg.se
NUTS-code: SE313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.soderhamn.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.kommersannons.se/inkopgavleborg/Account/CreateAccount.aspx
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Skyltar - namnskylt, dörrskylt, entréskylt, fasadskylt, foliering på dörr/fönster

Referentienummer: 6926
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928470
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Inköp Gävleborg upphandlar Skyltar, bl.a. namn-, dörr-, och entré-, fasadskyltar, samt foliering på dörr och fönster. Upphandlingen avser i nuläget Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals kommun.

Detta är en planerad upphandling och omfattningen och tider kan förändras ända fram till upphandlingen annonseras. Beräknad avtals start 2018-06-01.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 SEK
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34928470
34928472
44423450
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE313
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Inköp Gävleborg upphandlar Skyltar, bl.a. namn-, dörr-, och entré-, fasadskyltar, samt foliering på dörr och fönster. Upphandlingen avser i nuläget Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals kommun.

Detta är en planerad upphandling och omfattningen och tider kan förändras ända fram till upphandlingen annonseras. Beräknad avtals start 2018-06-01.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/03/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018