Leveringen - 15408-2019

11/01/2019    S8    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Noorwegen-Vadsø: Scanners

2019/S 008-015408

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 233-533744)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Sykehusinnkjøp HF
916879067
Postboks 40
Vadsø
9811
Noorwegen
Contactpersoon: Laila Dalsbø Lohne
Telefoon: +47 77628394
E-mail: lailoh@sykehusinnkjop.no
NUTS-code: NO

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://permalink.mercell.com/95350805.aspx

Adres van het kopersprofiel: http://www.sykehusinnkjop.no/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Scanner with Software for the Digitization of Histopathological Cuts for the Nordland Hospital Health Trust

Referentienummer: 2018/1526
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38520000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

The Contracting Authority hereby invites tenderers to a tender contest for the purchase of 1 scanner with software for the digitization and analyses of histopathological cuts for the Pathology Department at the Nordland Hospital, Bodø (henceforth also referred to as NLSH).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/01/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 233-533744

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Time limit for receipt of tenders or requests to participate
In plaats van:
Datum: 17/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Conditions for opening of tenders
In plaats van:
Datum: 18/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 24/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: