Leveringen - 15434-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Tönning: Kettingdelen

2018/S 009-015434

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Tönning
3-241.3 To. 4
Am Hafen 40
Tönning
25832
Duitsland
Contactpersoon: Wasserstraßen und Schifffahrtsamt Tönning, Herr Neelsen
Telefoon: +49 4861-6150
E-mail: wsa-toenning@wsv.bund.de
Fax: +49 4861-615325
NUTS-code: DEF07

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wsa-toenning.wsv.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=183267
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.evergabe-online.de/tenderdetails.html?id=183267
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Lieferung, Bau und Verkehr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Tonnenketten Beschaffung nach DIN 5683 2018

Referentienummer: 3-241.3To..4
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44542000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Lieferung von Tonnenketten nach DIN 5683

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44542000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEF07
Voornaamste plaats van uitvoering:

DE932 Cuxhaven, DEF Tönning, Kiel, Wedel, Heiligenhafen, Lübeck, DE8 Wismar, Stralsund

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Tonnenketten für Seezeichen – Verankerung

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 26/03/2018
Einde: 13/07/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Der Arbeitgeber behält sich vor den §14 Abs. 4 Nr. 9 VgV für Folgeaufträge zu verwenden.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Siehe Vergabeunterlagen

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Der Nachweis der Eignung kann durch Eigenerklärung gemäß der „Eigenerklärung Eignung“ oder der EEE erbracht werden.

Das Formblatt steht im Internet unter „WSV.de“ (Aktuelles/Ausschreibungen/VOL-Vergabebekanntmachung) zur Verfügung.

Darüber hinaus sind folgende Angaben zu machen:

Zulassung des Germanischen Lloyd oder vergleichbares Institut.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 28/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 31/03/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 28/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Plaats:

Tönning.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Bieter und Ihre Bevollmächtigten sind zum Öffnungstermin nicht zugelassen.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

Tonnenketten werden wiederkehrend jährlich beschafft.

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Bundeskartellamt – Vergabekammer des Bundes –
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Duitsland
Telefoon: +49 228-94990
E-mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 228-9499163
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018