Diensten - 154769-2019

03/04/2019    S66    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Bydgoszcz: Wasserij- en stomerijdiensten

2019/S 066-154769

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
Postadres: ul. Ujejskiego 75
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL613
Postcode: 85-168
Land: Polen
Contactpersoon: Piotr Jurak - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - niski parter, pokój nr 018.
E-mail: przetargi@biziel.pl
Telefoon: +48 5236-55-296
Fax: +48 5236-55-752

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.biziel.umk.pl

I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pranie bielizny Zamawiającego oraz najem bielizny od Wykonawcy wraz z praniem najmowanej bielizny.

Referentienummer: NZZ/08/P/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
98310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
98315000
60000000
98311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
29/03/2019