Leveringen - 15480-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Katowice: Dierlijke producten, vlees en vleesproducten

2018/S 009-015480

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Areszt Śledczy w Katowicach
Mikołowska 10a
Katowice
40-067
Polen
Contactpersoon: Piotr Pudełko
Telefoon: +48 322084430
E-mail: piotr.pudelko@sw.gov.pl
Fax: +48 322515466
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.zp.sw.gov.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.zp.sw.gov.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Więziennictwo
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa prod. mięsnych, konserw mięsnych, art. zbożowych, cukru, makaronu do jednostek organizacyjnych podległych OISW w Katowicach podległych.

Referentienummer: DKW.2232.1.2018.ZP
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
15100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, drobiowego, podrobów wieprzowych i drobiowych, wędlin, konserw mięsnych, artykułów zbożowych, skrobiowych i przemiału ziarna, cukru, makaronu do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 5 013 857.36 PLN
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów wieprzowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15100000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL2
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa mięsa wołowego, wieprzowego, podrobów wieprzowych do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Karczek wieprzowy bez kości 3660

2. Łopatka wieprzowa 18500

3. Mięso mielone wieprzowe 27350

4. Mięso mielone wołowe 14480

5. Mięso wołowe bez kości 3554

6. Mięso wołowe gulaszowe (klasa II) 31800

7. Mięso wieprzowe gulaszowe (klasa II) 17180

8. Schab wieprzowy b/k 5680

9. Wątroba wieprzowa - świeża 13470

10. Nóżki wieprzowe – świeże 1090

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa mięsa drobiowego, podrobów drobiowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15112000
15131500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa mięsa drobiowego, podrobów drobiowych do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Filet z piersi kurczaka – świeży 7430

2. Porcje rosołowe świeże (korpusy drobiowe) 13550

3. Kurczaki całe – świeże 9800

4. Mięso gulaszowe z kurczaka – klasa I 18490

5. Serca z indyka – świeże 4880

6. Skrzydełka z kurczaka świeże

4050.

7. Ćwiartka tylna z kurczaka 13560

8. Żołądki drobiowe – świeże 5730

9. Wątroba z kurczaka - świeża 7950

10. Mięso mielone z indyka 2830

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa wędlin

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131130
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa wędlin do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Baleron 2640

2. Baleron wędzony 4410

3. Boczek wędzony parzony 6470

4. Filet wędzony z indyka 1490

5. Filet z kurczaka 1530

6. Kabanos drobiowy 5890

7. Kaszanka 11980

8. Kiełbasa biała parzona 15020

9. Kiełbasa dębicka

11560.

10. Kiełbasa drobiowa 12200

11. Kiełbasa golonkowa 11510

12. Kiełbasa krakowska parzona 10580

13. Kiełbasa mortadela 12140

14. Kiełbasa mortadela z papryką 8370

15. Kiełbasa mortadela z pieczarkami 7900

16. Kiełbasa parówkowa 13510

17. Kiełbasa szynkowa wołowa 5440

18. Kiełbasa toruńska 16320

19. Kiełbasa wiejska 17380

20. Kiełbasa zielonogórska 8020

21. Kiełbasa zwyczajna 36100

22 Kiełbasa żywiecka 9110

23. Klops drobiowy – 100g 6830

24. Kotlet drobiowy – 100g 6950

25. Mielonka drobiowa – baton 16630

26. Mielonka wieprzowa – baton 12830

27. Parówki cienkie drobiowe

16830.

28. Parówki wieprzowe 13780

29. Pasztet wieprzowy w foremkach 9770

30. Pasztetowa 11720

31. Pieczeń rzymska drobiowa 12140

32. Pieczeń rzymska wieprzowa 8400

33. Podgardle wędzone 7650

34. Polędwica drobiowa 10220

35. Pulpet mięsno – warzywny

Do 100g 4130.

36. Salceson biały (włoski) 10980

37. Salceson czarny 3580

38. Słonina 2970

39. Smalec topiony ze

Skwarkami i cebulą 4850.

40. Stek wieprzowy – 100g 7000

41. Szynka drobiowa prasowana 10170

42. Szynka konserwowa 4930

43. Szynka mielonka 12290

44. Szynka z indyka 2750

45. Szynka z indyka prasowana 1360

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa konserw mięsnych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15131000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa konserw mięsnych do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Przysmak śniadaniowy – Gramatura: 200 – 330g – 7890

2 Konserwa mięsna – Gramatura: 100 – 130g - 6370

3 Konserwa mięsna – Gramatura: 200 – 330g - 6320

4 Pasztet mięsny – Gramatura: 200 – 330g - 7280

5 Pasztet mięsny – Gramatura: 100 – 130g - 3580

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa artykułów zbożowych, skrobiowych i przemiału ziarna, cukru, makaronu

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
15600000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL22
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dostawa artykułów zbożowych, skrobiowych i przemiału ziarna, cukru, makaronu do jednostek organizacyjnych podległych Dyrektorowi Okręgowemu Służby Więziennej w Katowicach.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1 Mąka pszenna - typ 500 - 39650

2 Mąka ziemniaczana (skrobia ziemniaczana) - 4360

3 Płatki owsiane - 3730

4 Kasza manna - 12470

5 Kasza jęczmienna perłowa drobna - 5 36670

6 Ryż długoziarnisty - 47330

7 Cukier - 105000

8 Makaron – 69200

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2018
Einde: 31/03/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 20/04/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Areszt Śledczy w Katowicach, ul. Mikołowska 10a, 40-067 Katowice - sala konferencyjna.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018