Leveringen - 15504-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Signaleringsborden en aanverwante artikelen

2018/S 009-015504

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
AK15575
Bánk bán utca 8–12.
Budapest
1115
Hongarije
Contactpersoon: dr. Kovács Kinga Júlia
Telefoon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 17766211
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.budapestkozut.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.budapestkozut.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.budapestkozut.hu
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Egységes, fővárosi PIR-kompatibilis terepi telítettségjelző táblák és a rendszerarchitektúra szállítása, kialakítása és üzembe helyezése

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44423400
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Egységes, fővárosi PIR-kompatibilis terepi telítettségjelző táblák és a rendszerarchitektúra szállítása, kialakítása és üzembe helyezése.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34992000
71322500
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU11
Voornaamste plaats van uitvoering:

Magyarország, Budapest.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jelen eljárás keretében Nyertes Ajánlattevő feladata az alábbiakban felsorolt parkolási létesítmények dinamikus előjelző táblarendszerének megtervezése, majd az Ajánlatkérő által elfogadott tervek alapján dinamikus kijelzők (PIR táblák) szállítása, telepítése és központi integrációjában való közreműködés A PIR táblák szállítása, telepítése és központi integrációja csak abban esetben kezdhető meg, ha az előjelző rendszer terveit Ajánlatkérő elfogadta, és a kivitelezést írásos formában megrendeli.

Az érintett létesítmények a következőek:

— Csepel P+R,

— 3-as úti viszonylat.

– Cinkota P+R.

– Örs vezér tere, Pillangó utca P+R.

— Hűvösvölgyi viszonylat.

– Hűvösvölgy P1 és P2.

– Akadémia park.

— 11-es úti viszonylat.

– Békásmegyer P1 és P2.

Összesen: kb. 34 tábla szükséges.

A tervezés során meg kell határozni a táblák helyét, tartószerkezetét (figyelembe véve a meglévő infrastruktúra elemeket), energia ellátását.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Az M.2. pont szerinti tervezési szakember 36 hónapon felüli többlettapasztalat. (max 36 hónap.) / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1.00 HUF
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 16/03/2018
Einde: 31/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

II.2.5 szerinti Ár alszempontjai:

1 A rendszerarchitektúra kialakítása átalányösszegben (Súlyszám:20)

2 Az egységes rendszerbe illeszkedő, a meglévő parkolásirányítási rendszerrel kompatibilis terepi telítettség kijelző tábla nettó ajánlati ára/db (S.sz.:40)

3 A 2. pont szerinti tábla tartószerkezetének nettó ajánlati ára/db Ssz:20

4 A 2. pont szerinti 1 db tábla beüzemelésének költsége Ssz:10

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésekben foglalt kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.

I. Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg:

A Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-7. §-ai szerint szükséges.

A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 4-7. §-ok és az ajánlatkérő által előírt módon kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) formanyomtatvány III. részének benyújtása szükséges.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szerv részéről is az EEKD formanyomtatvány III. részét.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

Ajánlatkérő a bírálat alapján (Kbt. 69. § (4)) a potenciálisan nyertes – illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től (Kbt. 69. § (6) bek.), továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevőgazdasági szereplő(k)től – megfelelő határidő tűzésével a 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezetvonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében, vagyis a Kbt. 69. § (4) szerinti felhívásra tekintettel erre vonatkozóan további igazolások benyújtása nem szükséges.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pont és a Kr. 19. § (1) bek. b) pont alapján a saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának – vagy annak meghatározott részének – benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges;

P.2. A Kbt. 65. § (1) bek. a) pont és a Kr. 19. § (1) bek. c) pont alapján az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló – egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt – nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik,amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, továbbá kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel kizárólag az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.

Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.

Eventuele minimumeisen:

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha ajánlattevő utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti saját vagy jogelődje beszámolójának valamelyikében az üzemi (üzleti) tevékenység szerinti eredmény egynél több évben negatív volt.

Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát legalább 10 000 000 HUF közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenységből (parkolási létesítmények aktuális szabad kapacitását dinamikusan kijelző terepi táblák szállításából) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 10 000 000 Ft értéket.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

M.1. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és a Kr. 21. § (1) bek. a) pont alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb szállításainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a Kr. 22. § (1) figyelembevételével az alábbiak szerint:

Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb teljesített szállításainak ismertetése nyilatkozattal vagy adott esetben az ajánlati felhívás rendelkezései szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással, valamint az alábbi követelmények figyelembevételével:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

A referenciára vonatkozó nyilatkozatnak vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak a Kr. 22. § (2)bek. és az ajánlatkérő előírása alapján tartalmaznia kell:

— a szerződés teljesítésének kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap formátumban),

— a szerződés teljesítésének a helye [legalább a település megjelölésével],

— A teljesített mennyiség,

— a szerződést kötő másik fél megnevezését, referenciaszemély megnevezését, elérhetőségét,

— a szállítás tárgyát, rövid ismertetését,

— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A nyilatkozatban vagy az igazolásban legalább olyan részletezettséggel kell ismertetni a referenciát, hogy abból az alkalmassági feltételek mindegyike megállapítható legyen.

Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként/közös vállalkozóként (konzorciumban)teljesítette, úgy a referenciaigazolásból/nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésben és a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani.

M.2 Kbt. 65. § (1) bek. b) pont és a Kr. 21. § (1) bek. b) pont alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe;

Csatolandó dokumentumok:

— a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza,

— a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát,valamint a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot eredeti vagy hiteles másolati példányban.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4)-ben foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.

Eventuele minimumeisen:

M.1

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását megelőző hat évben az alábbi követelményeknek megfelelő szerződésszerűen teljesített közbeszerzés tárgya szerinti referenciával.

— legalább 10 db. központi parkolásirányítási rendszerrel együttműködni képes, a parkolási létesítmények aktuális szabad kapacitását dinamikusan kijelző terepi táblák szállítását, és ezek kivitelezését megtervezését továbbá engedélyeztetését tartalmazó szerződésszerűen teljesített referenciával.

Ajánlatkérő a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében a 321/2015 (X.30) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja értelmében 6 év teljesített szállításait veszi figyelembe, az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő a vizsgált időszak (hat év) alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M.2 legalább 1 fő felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) szakirányú (azaz a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti okleveles közlekedés-építőmérnök VAGY közlekedés-építőmérnök VAGY okleveles közlekedésmérnök VAGY közlekedésmérnök) végzettséggel ÉS KÉ-KK vagy KÉ-K tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Ajánlatkérő előleget nem fizet. Nyertes ajánlattevő a teljesítésigazolást követően jogosult a számlát kiállítani.

A kifizetés, az elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF.

Az ellenérték teljesítésére a teljesítés ajánlatkérői igazolását követően benyújtott, a számla ajánlatkérő által kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerül sor figyelemmel a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdése, valamint a Ptk. 6:42-45. § rendelkezéseire is.

A szerződésbiztosító mellékötelezettségek: kötbérek, biztosítékok.

Részletesebb információkat a közbeszerzési dokumentumok II. kötete (szerződéstervezet) tartalmaz.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/03/2018
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/02/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

1115 Budapest, Bánk bán utca 8-12. (I. emelet 108-as, vagy 109-es iroda; Közbeszerzési és beszerzési Osztály).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

A Kbt. 68. § (3) bek. szerint.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Ajánlattevőnek a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlatát.

2. Az ajánlatokat 1 papír alapú és 1 CD/DVD formátumban benyújtott elektronikus példányban cégjelzéssel ellátott borítékban, csomagban v. dobozban kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Egységes, fővárosi PIR-kompatibilis terepi telítettségjelző táblák és a rendszerarchitektúra szállítása, kialakítása ”.

3. Az ajánlat benyújtható postán és személyesen munkanapokon 8:00 és 16:00 óra között, ill. az ajánlattételi határidő lejártának napján 8:00-tól az ajánlattételi határidő lejáratának időpontjáig.

4. Csatolni kell:

a) az ajánlattevő Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatát,

b) az ajánlattevő Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát (a nemleges nyilatkozatot is),

c) az ajánlattevő Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontok szerinti nyilatkozatát (a nemleges nyilatkozatot is),

d) a megajánlott táblára és tartószerkezetre vonatkozó termékleírást (amelyből egyértelműen megállapítható valamennyi műszaki leírás szerinti követelménynek való megfelelés),

e) közös ajánlattétel esetében csatolni kell az ajánlattevők együttműködéséről szóló megállapodást, amelyben a közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell arról, hogy a szerződés teljesítésért egyetemleges felelősséget vállalnak és meg kell jelölni a képviseletükre jogosult tagjukat. Egy dokumentáció átvétele elegendő,

f) EEKD.

5. Alkalmassági követelmények, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1, P.2 és M.1., M.2

6. Ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont szerinti, legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli.

Ajánlatkérő az egyes értékelési szempontok tekintetében 1-től 100-ig ad pontot a Segédletben részletesen meghatározott módszerek szerint.

A pontszámítás módszere a minőségi kritérium esetében: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti egyenes arányosítás;az ár és annak II.2.14 pontjában meghatározott altszempontjai esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatója szerinti fordított arányosítás.

Az ár és annak II.2.14 pontjában meghatározott altszempontjai esetében ajánlattevő ajánlatát magyar forintban köteles megadni az ajánlati adatlapon (felolvasólapon).

7. A közbeszerzési dokumentumok a www.budapestkozut.hu honlapról tölthetőek le, vagy emailben igényelhetőek a kozbeszerzes@budapestkozut.hu címen. A budapestkozut.hu honlapon a közbeszerzési dokumentumok a közérdekű adatok/közbeszerzéshez kapcsolódó dokumentumok/2018/eljárás elnevezése almappában találhatók.

8. A Közbeszerzési Dokumentumok letöltésének visszaigazolása az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést az ajánlattevőnek a Segédlet nyilatkozatmintái között megtalálható visszaigazoló adatlap kitöltött és cégszerűen aláírt változatának ajánlatkérő részére történő megküldésével (faxon vagy e-mailen) kell igazolnia.

9. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a Kr. 13. §-ra tekintettel a közbeszerzési dokumentumokban előírt dokumentumok csatolása szükséges.

10. Részekre történő ajánlattételt ajánlatkérő nem biztosítja, tekintettel arra, hogy az egyes részekre történő külön szerződések létrejötte (tervezés;táblák beszerzése üzembe helyezéssel) az adott beszerzés tárgyának sajátosságai miatt a megvalósítást, a szavatossági, jótállási igények későbbi érvényesítését veszélyeztetné.

11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el az adott részben az értékelési sorrend szerinti legkedvezőbb, és az azt követő egy ajánlat tekintetében.

13. FAKSZ: dr. Kovács Kinga Júlia (lsz: 00941).

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bek. alapján a kérelem – a 148. § (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel – a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntésesetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018