Leveringen - 15533-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Nood- en veiligheidsuitrusting

2018/S 009-015533

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Glavna direktsiya „Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto“ — MVR
129010164
ul. „Pirotska“ No. 171A
Sofiya
1309
Bulgarije
Contactpersoon: Sashka Stoyanova; Radka Savova
Telefoon: +359 296010291 / 296010341
E-mail: skstoyanova.160@mvr.bg
Fax: +359 28688115
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.mvr.bg/gdpbzn

Adres van het kopersprofiel: https://www.mvr.bg/gdpbzn/дирекцията/профил-на-купувача

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка и оборудване на центровете и полигоните към тях.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Обществената поръчка е разделена на 6 (шест) обособени позиции, както следва:

— Обособена позиция № 1: „Доставка на оборудване за водно спасяване“,

— Обособена позиция № 2: „Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия“,

— Обособена позиция № 3: „Доставка на медицинско оборудване“,

— Обособена позиция № 4: „Доставка на осветителни мачти“,

— Обособена позиция № 5: „Доставка на надуваеми бариери за наводнения“,

— Обособена позиция № 6: „Доставка на термовизионни камери“.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 225 960.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35112000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG423
NUTS-code: BG341
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG333
NUTS-code: BG313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 2 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на полустатично въже за осигуряване Ф10 — 30 м — 360 м — по 60 м за всеки център;

2. Доставка на каски — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

3. Доставка на челници за каски — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

4. Доставка на двойни макари — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

5. Доставка на седалки за катерене — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

6. Доставка на колани за цяло тяло — 24 броя — по 4 бр. за всеки център;

7. Доставка на карабинери — 1 440 броя — по 240 бр. за всеки център;

8. Доставка на Y-образни ремъци — 240 броя — по 40 бр. за всеки център;

9. Доставка на автоматични блокиращи десандьори — 48 броя — по 8 бр. за всеки център;

10. Доставка на спирачни устройства за въже — 24 броя — по 4 бр. за всеки център;

11. Доставка на ръкавици — 240 чифта — по 40 чф. за всеки център;

12. Доставка на полустатично въже — Ф10,5 мм — 3 600 м — по 600 м за всеки център;

Продължава в II.2.14).

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Nadere inlichtingen

От II.2.4).

13. Доставка на специализирани комплекти инструменти — 6 броя — по 1 бр. за всеки център;

14. Доставка на лопати — 120 броя — по 20 бр. за всеки център;

15. Доставка на ръкавици — работни — 240 чифта — по 40 чф. за всеки център.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на осветителни мачти.

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31527260
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG423
NUTS-code: BG341
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG333
NUTS-code: BG313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 4 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на осветителни мачти — 6 броя — по 1 бр. за всеки център.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Доставка на термовизионни камери.

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG411
NUTS-code: BG423
NUTS-code: BG341
NUTS-code: BG322
NUTS-code: BG333
NUTS-code: BG313
Voornaamste plaats van uitvoering:

Учебни центрове и учебно-тренировъчните комплекси, намиращи се на територията на областите София, Пазарджик, Бургас, Габрово, Шумен и Враца.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Обособена позиция № 6 включва доставката на следното оборудване:

1. Доставка на термовизионни камери — 6 броя — по 1 бр. за всеки център.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project: Проект № BG16M1OP002-4.001-0001-C02 „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014—2020 г.
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 151-312312
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1983опд-3
Perceel nr.: 2
Benaming:

Доставка на оборудване за спасяване и височинни действия.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgarije
Telefoon: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.excelor.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 167 133.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 165 180.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1983опд-5
Perceel nr.: 4
Benaming:

Доставка на осветителни мачти.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgarije
Telefoon: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.excelor.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 22 260.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1983опд-4
Perceel nr.: 6
Benaming:

Доставка на термовизионни камери.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/01/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Екселор Холдинг Груп“ ЕООД
203310248
район „Лозенец“, ул. „Богатица“ № 20, вх. Б, ет. 1, ап. 20
София
1164
Bulgarije
Telefoon: +359 29055060
E-mail: office@excelor.bg
Fax: +359 29055070
NUTS-code: BG411

Internetadres: www.excelor.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 53 333.33 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 38 520.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018