Leveringen - 15571-2018

13/01/2018    S9    - - Leveringen - Award Aankondiging - Openbare procedure 

Polen-Łódź: Röntgenapparatuur

2018/S 009-015571

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polen
Contactpersoon: Dział Zamówień Publicznych
Telefoon: +48 426895910
E-mail: k.juszczak@kopernik.lodz.pl
Fax: +48 426895409
NUTS-code: PL711

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.kopernik.lodz.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Referentienummer: 189/ZP/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33111000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na pakiety.

Oferta musi obejmować całość zamówienia.

3. Przedmiotowy zakup finansowany jest w ramach przyznanej przez Ministerstwo Zdrowia dotacji celowej na zakupy inwestycyjne nr BFI/ST/RC/85111/6220/56/1239.

4. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilościowo i asortymentowo oraz opisano w Załączniku nr 2 i 2a do SIWZ „Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji oraz szkoleń”

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 339 290.00 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL711
Voornaamste plaats van uitvoering:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne.

Centrum Onkologii i Traumatologii.

im. M. Kopernika w Łodzi

ul. Pabianicka 62.

93-513 Łódź

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek - 1 sztuka.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość - parametry techniczne / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Warunki gwarancji / Weging: 10
Prijs - Weging: 60
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: nie później niż do dnia 21.12.2017 r., co jest warunkiem rozliczenia zadania dotacyjnego przez Zamawiającego.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:

W przedmiotowym postępowaniu zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione.

Procedura finansowana jest z dotacji celowej na zakupy inwestycyjne nr BFI/ST/RC/85111/6220/56/1239. Informacja o przyznanych środkach została przekazana do Szpitala w dniu 09.11.2017r. Z analizy czasu trwania postępowania wynika, że przy zastosowaniu pełnej procedury niemożliwe jest zrealizowanie przyznanej dotacji. Tym samym brak skrócenia terminu oznacza utratę środków finansowych. Wobec powyższego zastosowanie procedury przyspieszonej jest uzasadnione z uwagi na konieczność ochrony interesów majątkowych, które mogą doznać uszczerbku w przypadku zbyt długiego oczekiwania na zakończenie przetargu. Szczegółowe uzasadnienie zawiera protokół postępowania.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 219-454814
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Benaming:

Dostawa systemu do śródoperacyjnej radiografii wycinka tkanek dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
28/12/2017
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Van-Tec S.R.O.
Ostrava-Vitkovice
Tsjechische Republiek
NUTS-code: CZ0
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 616 203.70 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 339 290.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1.Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 12 300,00 PLN.

Warunki dotyczące wadium zawarte są w Rozdziale XV SIWZ.

2. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Formularz oferty – zał. nr 2 do SIWZ.

2) Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji i szkoleń – zał. nr 2A do SIWZ

3) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.

4) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.

5) Oświadczenie w formie JEDZ - sposób wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia dostępna jest na stronie: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf

Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w zał. nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie kryterium kwalifikacji określonych w Rozdz. XI SIWZ Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji α części IV formularza JEDZ. Wykonawca nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji części IV formularza dotyczącej kryteriów kwalifikacji, zaś właściwej (dowodowej) weryfikacji spełniania konkretnych, określonych przez zamawiającego, warunków udziału w postępowaniu (kryteriów selekcji) Zamawiający dokona co do zasady na zakończenie postępowania w oparciu o stosowne dokumenty składane przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej (Rozdział XIII. 3.a), na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.

7) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1, 5,6 Rozp. Ministra Rozwoju z 26.07.2016r.

8) Zamawiający nie żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie o którym mowa w rozdz. XIII. 1.e). niniejszej SIWZ.

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.

4. Z postępowania o udzielenie zam. publ. Zamawiający wykluczy Wykonawców w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 ustawy PZp.

5. Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawców z postępowania o udzielenie zam. publ. w oparciu o art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis na temat odwołań znajduje się w SIWZ w Rozdziale XXIV.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
11/01/2018