Diensten - 155916-2020

01/04/2020    S65

België-Brussel: Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg

2020/S 065-155916

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2020/S 057-136321)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_17200
Postadres: Koning AlbertII-laan 20, bus 2
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Eric Sempels - programmamanagement basisbereikbaarheid
E-mail: eric.sempels@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaanderen.be/organisaties/beleid
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=370180

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mededingingsprocedure met onderhandeling selectieleidraad voor het inrichten en uitbaten van de in het decreet basisbereikbaarheid kaderende mobiliteitscentrale

Referentienummer: Maritieme Toegang-MT/02363 - AB/2019/05-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712000 Ondersteunende diensten voor vervoer over de weg
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zie selectieleidraad.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
27/03/2020
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 057-136321

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

De figuur op p. 22 is vergroot toegevoegd, voor de duidelijkheid.